تاريخ : یکشنبه ۷ خرداد۱۳۹۱ | ۷:۵۱ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه سوالات درس روخوانی قرآن کریم درس اول تا هفتم

1-کدام یک از اداب تلاوت قران است؟ الف)طهارت        ب)سکوت وانصات      ج)ترتیل      د)همه موارد

2-کدام عامل حقیقت عبادت است؟ الف)دعا           ب)طهارت                ج)اخلاص       د)تدبر

3-استعاذه به چه معناست؟ الف)پناهنده شدن به مردم   ب)پناهنده شدن به خدا  ج)پناهنده شدن به پیامبر  د)پناهنده شدن به امامان

4-زبان عربی چندصامت دارد؟ الف)26        ب)28         ج)29       د)32

5-یکی ازراههای اثبات رسالت وتصدیق پیامبری چیست؟ الف)معجزه   ب)عصمت     ج)طهارت     د)همه موارد 6-براساس قران کریم چه عاملی سازنده شخصیت انسان است؟ الف)تقوا    ب)عمل    ج)عبادت    د)پرهیزکاری

7-حروف والی چگونه حروفی اند؟ آ)نوشته شده ولی خوانده نمیشود    ب)نه نوشته میشود نه خوانده میشود    ج)دراخربرخی کلمات می اید وخوانده نمیشود          د)در ذات حرف است

8-کدام گزینه غلط است؟ ا)بعدازهمزه وصل همیشه حرف ساکن یامشدداست.   ب)همزه وصل همیشه در(ال)تعریف همیشه مجروراست      ج)همزه وصل در اسم ها همیشه مکسور است.   د)به حرف لام تعریف نزد حروف شمسی ناخواناست

9-درقران کریم اخلاص در چه رابطه ای بکارنمیرود؟ آ)رابطه باخدا     ب)رابطه بادین خدا    ج)رابطه باپیامبر    د)رابطه با امامان

10-اشباع در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ ا)سیرکردن-تبدیل صدای کشیده به کوتاه        ب)سیرکردن-تبدیل صدای کوتاه به کشیده ج)سیرکردن-حروفی که نوشته شود وخوانده نشود    د)سکون –سیرکردن

11-کدام گزینه از موارد عدم اشباع ها ضمیر است؟ آ)ماقبل ان ساکن باشد     ب)ماقبل ان مشددباشد   ج)حرف مابعد ان ساکن باشد  د)حرف مابعدان مدی باشد

12-کدام گزینه از موارد عدم اشباع ها ضمیر نیست ؟ آ)ماقبل ان ساکن باشد  ب)حرف مابعدان ساکن باشد  ج)حرف مابعد ان مشدد باشد  د)حرف مابعدان مدی باشد

13-کدام عبارت صحیح است؟ آ)تنوین=نون ساکنی است که نوشته نشده ولی خوانده میشود ب)اشباع=تبدیل صدای کشیده به کوتاه ج)حروف والی=نوشته شده وخوانده نمیشود د)همه موارد

14-کدام گزینه نادرست است؟ آ)نتیجه تزکیه نفس به خود انسان باز میگردد. ب)تزکیه نفس عامل رستگاری است. ج)بر به معنای نیکی گسترده است.

15- در این گزینه (صلی) نشانه کدام وقف است؟

  ا)وقف لازم.لازم وضروری است.     ب)جایز.وقف کردن ونکردن یکسان است   ج)وقف جایز.یعنی وصل نمودن کلمه به کلمه بعد بهتراست.     د)وقف جایز.وقف کردن بهتراست

  16-  نخستین گام در آگاهی از معارف قرآن فراگیری ........است

الف)ترتیل                    ب)تجدید                     ج)قرائت                       د)هیچکدام

17-این سخن از کیست: قرآن سفره گسترده الهی است پس تا می توانید آن را فرا گرفته وبهره ببرید الف)حضرت علی (ع)         ب)پیامبر اکرم(ص)           ج)حضرت صادق(ع)           د)هیچکدام

 18-این سخن از کدام بزرگوار است: قرآن را بیاموزید زیرا بهترین گفتار است الف)حضرت صادق(ع)         ب)پیامبر اکرم(ص)           ج)حضرت علی(ع)        د)هیچکدام

  19-قاریان وحافظان قرآن............و.................. می باشند الف)اشرف ملت وحاملان اسلام                                   ب)اشرف امت وحاملان وپرچمدارن اسلام ج)حاملان وپرچمداران اسلام                                       د)پرچمداران اسلام

20- "قرآن پیمان خداوند وبه سوی مخلوقش می باشد پس سزاوار است که هر مسلمان در پیمان نامه خود بنگرد و روزانه حداقل پنجاه آیه از آن را بخواند" الف)امام علی(ع)         ب)پیامبر اکرم(ص)               ج)امام صادق(ع)                 د)امام باقر(ع)

21- بارالها ! به وسیله ی قران سینه ی مرا گشاده گردان وجسمم را با آن به خدمت بگیر، بخشهایی از دعای امیرمؤمنان در کدام کتاب آمده است. الف)بحارالانوار                    ب)نهج البلاغه                         ج)بحرالنور                  د)هیچکدام

  22- استعاذه به چه معناست؟ الف)پناهده شدن                                              ب)پناه بردن و پناهنده شدن به خدا از شر شیطان ج)پناه بردن از شر شیطان                                 د)همه ی موارد

  23- معنای لغوی بسمله چیست؟ الف)به نام خدا                                                  ب)ذکربسم الله الرحمن الرحیم در سر آغاز کتاب الهی ج)به نام خداوند بخشنده مهربان                           د)همه ی موارد    24- از مهم ترین آداب تلاوت قرآن چیست؟ الف)تدبر    ب)ترتیل       ج) دعا              د)خشوع در تلاوت

  25- تکرار آیه ی الحمدالله رب العالمین به چه منظور است؟

الف)واجب ساختن تکرار آیه در تمام نمازها                                        ب)گسترش فرهنگ شکر گذاری  ج)گسترش فرهنگ عبودیت                                                               د)همه ی موارد

  26-  شکرگذاری چند مرحله دارد الف)4 مرحله  ب)2 مرحله   ج)3 مرحله             د)هیچکدام

27-  مصوٌت چیست؟

الف)حرکات در زبان عربی                       ب)صداها در زبان عربی                    ج)حروف مدی در زبان عربی                                                  د)هیچکدام

28-  صداها در زبان عربی از نظر کیفیت به چند گروه تقسیم می شوند الف)سه گروه                        ب)دو گروه                        ج)چهار گروه                       د)یک گروه

29-  اثبات رسالت وتصدیق پیامبری به چه موردی نیاز دارد

الف)نیازمند برهان واستدلال است             ب)به تصدیق پیامبران دیگر نیاز دارد ج)به معجزه نیاز دارد                                                                 د)به همه ی موارد نیاز دارد

30-  از مصادیق اعجاز علمی قرآن است

الف)قانون زوجیت                                                                     ب)حرکت کره زمین                 ج)لقاح با دما و حرکت کرات در مدار                                           د)همه ی موارد

32-  منظور از ایمان چیست؟

الف)اعتقاد قلبی به خدا                                    ب)تسلیم در برابر فرامین واوامر الهی

ج)گزینه ی الف و ب                                                       د)هیچکدام

33-  از ویژگیهای عمل صالح که در قرآن به آن اشاره شده است

الف)همراه با اخلاص باشد                     ب)قلبی باشد

ج)انسان را درمسیر رشد و هدایت قرار می دهد                              د)گزینه ی الف و ج

34-  واژه اخلاص در قرآن کریم در ارتباط با چه مواردی مطرح شده است الف)در رابطه با خداوند                                                  ب)در رابطه با دین خداوند  ج)در رابطه با شیطان                                                     د)همه ی موارد

35- تزکیه در معنا لغوی به چه معناست الف)تطهیر نفوس                                  ب)پاک کردن و پاکیزه گرداندن ج)هردو مورد                                                       د)هیچکدام

36-  چه چیز عامل رستگاری عنوان شده است الف)ایمان                   ب)تزکیه ی نفس                      ج)توحید                  د)همه ی موارد      

  37-  ابدال به چه معنی است الف)تبدیل کردن حرفی به حرف دیگر                                              ب)تبدیل و تغییردادن ج)هردو مورد                                                                             د)هیچکدام

38-  منظور از خوف درقرآن کریم چیست؟ الف)ترس                                                                         ب)ترس از آینده و اندوه در گذشته                             ج)خودداری و برگزیدن طاعت خداوند                                     د)همه ی موارد اخفاء به چه معناست ؟

39- الف ) آشکار ساختن              ب ) مخفی کردن                      ج ) تبدیل کردن             د ) ادا کردن             کدام گزینه جز آداب تلاوت نیست؟

40- دعا          طهارت          استمازه          اخلاص

41-  مهمترین آداب تلاوت کدام گزینه است؟ تدبر          ترتیل          خشوع در تلاوت          سکوت و انصات             توجه به معانی آیات و اندیشیدن در آن اشاره دارد به ............ .

42- تدبر          بسمله          ترتیل          خشوع در تلاوت             هر کس قرآن بخواند و در مقابل خدا............. نکند دلش نرم نمی شود.

43- تفکر          احترام          خضوع          اندوه             شکرگذاری خداوند چند مرحله دارد؟

44- یک مرحله          دو مرحله          سه مرحله        چهارمرحله             شکر گذاری در برابر نعمت با نوعی ......... و ........ در تصرف نعمت همراه است.

45- مراقیت و مواظبت              مدافیت و احترام احترام و مواظبت                         زیاده خواهی و مدافیت          

46- کدام یک از آداب تلاوت از آداب باطنی تلاوت سرچشمه می گیرد؟

  تدبر          تفکر          بسمله          خشوع         

47-  تدبر در قرآن به چه معناست؟

قاری قرآن به معنای آیات توجه کند        قاری با خشوع قرآن را تلاوت کند       قاری قرآن را با صوت بخواند               قاری توجه به معانی کند ، تفکر برهانی قرآن و  درس و عبرت گرفتن از آن         

48- کدام یک از آداب تلاوت قرآن است؟

تدبر          ترتیل          خشوع          صدای نیکو             

49- پناه بردن و پناهنده شدن به خداوند از شر شیطان مربوط به کدام یک از آداب تلاوت قرآن است؟ بسمله          استعاذه          اخلاص          طهارت          

50-  الفبای زبان عربی از چند حروف تشکیل شده است؟ 50- 29         28          27          32 

 51-  حروف مقطعه .............. حرف هستند؟ 52- 11          13          14          17           

 52-  صداها در زبان عربی چه نامیده می شود؟

اصوات          مصوت          صوت          صوات

   53- کدام گزینه جز اعجاز علمی قرآن نیست؟

حرکت کره زمین          لقاح بادها          حرکت کرات در مدار          روز و شب        

  54-  انسان موجودی چند بعدی است؟ 

3بعدی          2 بعدی          تک بعدی          هیچکدام          

  55-  اعتقاد قلبی به خدا و تسلیم در برابر فرامین و اوامر الهی نشان دهنده چیست؟

حاکمیت          ترس          ایمان          هیچکدام           

56- برّ در زبام عربی به چه معنی است؟

نیکوکار          نیکی          نیکی گسترده          انکار    

      57-  کدام واژه بر پاکی و صفا دلالت دارد؟

طهارت          اخلاص          ترتیل          استعاذه        

     58- اشباع بر لغت به چه معنی است؟

غلیظ کردن          پرکردن          زیاد کردن          سیر کردن       

     59- پاک کردن و پاکیزه گردانیدن به چه معنی است؟

تزکیه          طهارت          شستشو          ستون           

60- در قرآن خوف در رابطه با کدام گروه بیان نشده است؟

شیطان          بیمناکان از خدا          شهیدان          مستضعفان          

61-  در ابتدای چند سوره حروف مقطعه آمده است و حروف مقطعه بدون تکرار چند حرف است؟

الف)29 سوره ، 41 حرف     ب) 92 سوره ، 14 حرف     ج) 29 سوره ، 14 حرف     د) 24 سوره ، 14 حرف

62-  صداها در زبان عربی ... نامیده می شوند و 28 حرف زبان عربی ... گویند

الف)مصوِّت – مصوّت     ب) صامت – مصوّت     ج) مصوّت – صامت     د) صامت – صامت           

63- صداهای کشیده و صداهای کوتاه را به ترتیب چه نامند؟

الف)حرکات- حرکات     ب) حروف مدّی - حرکات     ج) حروف مدّی – حروف مدّی     د) حرکات – حروف مدّی          

64-  مهمترین عوامل رشد استعدادهای مثبت انسان از دیدگاه قرآن کدام گزینه معرفی شده است؟  الف)ایمان و تقوی     ب) عمل صالح و تقوی     ج) ایمان و عمل صالح     د) احسان و نماز          

65-  نون ساکنه و تنوین در برخورد با حروف الفبای عربی دارای چهار حالت است:

الف)اظهار- اطباق- ادغام- اخفاء     ب) اخفاء- استعلاء- اظهار- ادغام     ج) ادغام- اقلاب- اخفائ- اظهار     د) استفال- قلقله- غنه- استعلاء          

66-  علائم ج و صلی در وقف چیست؟ (به ترتیب)

الف)وقف بهتر از وصل است- وصل بهتر از وقف است     ب) وصل بهتر از وقف است - وقف بهتر از وصل است ج) وقف جایز- وقف لازم     د) وقف و وصل یکسان است- وصل بهتر از وقف است            

67-  برای رفع التقاء ساکنین، تنوین به صورت ... خوانده می شود:

الف)مفتوح     ب) مکسور     ج) مضموم     د) ساکن           

 68- بر اساس قرآن سازنده شخصیت انسان چیست؟

الف)ایمان     ب) تزکیه نفس     ج) عمل     د) تقوی            

69- حروف مقطعه در کلمات: (حم) و (الم) را به ترتیب چند حروف هستند؟

الف)2 حرفی- 3 حرفی     ب) 4 حرفی- 5 حرفی     ج) 2 حرفی- 4 حرفی     د) 4 حرفی- 4 حرفی

  70-  مد در لغت به معنی :

الف : امتداد صوت            ب: کشش               ج : بزرگ             د : دگرگونی

 71- حروف مدی عبارتند از : الف :  ج - و – ه      ب  : ی - و – الف       ج : الف - ه - ی       د : و - الف – د       

  72- منظور از خوف در قرآن چیست ؟ 

الف : خودداری از گناه           ب: اطاعت خداوند ج : شریک قرار ندادن برای خدا               د : خود داری از گناه و طاعت خداوند

73-  وقف به ابدال چه می باشد؟ الف : وقتی حرف آخر کلمه (ﻪ-ﻩ) باشد                  ب :وقتی حرف آخر کلمه ساکن باشد     ج : وقتی حرف آخر –ٍ  باشد               د : وقتی حرف اول کلمه (م) باشد

74- اخلاص در قرآن در رابطه با چند چیز مطرح شده ؟ 

الف : در رابطه با خدا و پیامبران ب : در رابطه با شیطان           ج : در رابطه با انسان          د : الف و ب 

75-  همزه وصل در چه کلماتی می آید ؟ 

  الف : در آخر کلمه ای که با حرف ساکن آغاز شده   ب : در اول کلماتی که با حرف ساکن یا مشدد آغاز شده       ج : در  اول کلمه که با حرف مشدد آغاز نشده          د : در اول کلمه ای که با حرف ساکن آغاز می شود

76-  بعد از همزه وصل همیشه حرف چه علامتی دارد ؟

  الف : ساکن یا مشدد              ب : ساکن      ج : مشدد                         د :هیچکدامً 

77-  همزه وصل در اسم ها همیشه : 

  الف : کسره است            ب : فتحه      ج : مجرور                             د : ضمه 

78- حروفی که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند کدامند ؟

    الف : و – ا- ل- ی     ب : و – الف – ه                  ج : و – الف                     د : و – الف – ی

79- ویژگی های عمل صالح :       

  الف : منشاء آن ایمان به خدا و روز قیامت باشد ب : همراه اخلاص           ج : او در مسیر رشد و هدایت قرار گیرد        د : همه موارد

80-  بنا به گفته حضرت علی (ع) دلیل آموختن قرآن کریم چیست؟

الف) زیرا به قلب پیامبر (ص) نازل شده. ب) زیرا کتاب آسمانی است. ج) زیرا قرآن بهترین گفتار است.

د) زیرا از هرگونه تحریف به دور مانده است.

81- بالاترین عبادت چیست؟

ذکر خدا در همه ایام      قرائت قرآن کریم              نماز خواندن        نیکی با پدر و مادر

82-  کدامیک از گزینه های زیر، عاقبت یک جوان مومن که قرآن بخواند نیست؟

الف) قرآن در روز قیامت برای او سپری از آتش خواهد بود. ب) قرآن با گوشت و خون او مخلوط می شود. ج) خدواند، او را با پیامبران و سفیران بزرگوار خویش محشور می گرداند. د) در روز قیامت، گناهان او مورد محاسبه قرار نمی گیرند.

84-  کدام گزینه، از آداب قرآن کریم به شمار می رود؟

الف) استعاذه                                                        ب) سکوت و انصات

ج) استغفار                                                           الف و ب.

85- از دیدگاه پیامبر اسلام (ص)، پاداش کسی که برای خشنودی خدا و به خاطر آگاه شدن از معارف دین اسلام، قرآن بخواند، مانند چه کسی است؟

الف) پاداش شهیدان در راه خدا                    ب) پاداش فرشتگان مقرب الهی و پیامبران

ج) پاداش کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند. د) پاداش کسانی که روزانه حداقل 50 آیه از قرآن را قرائت می کنند.

86- به چه دلیل، بر زبان آوردن جمله یا تسمیه در شروع هر کاری سفارش شده است؟

الف) بسمله یعنی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم سر آغاز کتاب الهی است.

ب) این بیان مومنین را از بلاها محافظت می کند. ج) به گفته ی امام صادق (ع) درهای معصیت توسط بسمله بسته می شوند. د) بسمله یا تسمیه حقیقت عبادت می باشد.

87- کدامیک از آیات زیر، مربوط به « سکوت و انصات » می باشد؟

الف) اللهم اشرح بالقرآن صدری و استعمل بالقرآن بدنی. ب) فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. ج) اقرعو به قلوبکم القاسیه. د) و اذا قری القرآن فاستمعوا له و انقسوا لعلکم ترحمون.

88- کدام یک از گزینه های زیر، از آداب باطنی تلاوت سرچشمه می گیرند؟

الف) خواندن قرآن به صورت منظم و شمرده.     ب) قاری قرآن، باطهارت و با وضو باشد. ج) خشوع در تلاوت.                                           د) تدبر در آیات قرآن کریم.

89- کدامیک از گزینه های زیر، از مراحل شکرگزاری نمی تواند باشد؟

الف) نیت کردن جهت آغاز شکرگزاری.        ب) شکر عملی

ج) شکر زبانی                                                       د) توجه و آگاهی به نعمت

90- الفبای زبان عربی چندحرف دارد و تلفظ چند حرف از آنها با زبان فارسی تفاوت دارد؟

الف) 32-10                                                       ب) 28-10.

ج) 32-8                                                            د) 28-8

91- کدام گزینه صحیح است؟

حروف مقطعه در قرآن...

الف) هر کدام جدا جدا با نام عربیشان خوانده می شوند. ب) رمزی میان خدا و پیامبرش می باشند. ج) در ابتدای 29 سوره از قرآن آمده اند. د) همه ی موارد.

92- اثبات و تصدیق معارف الهی نیازمند چه چیز است؟

الف) ارائه ی معجزه                ب) تفکر و تدبر عمیق

ج) برهان و استدلال                                              د) آگاهی و دانش کافی

  93- کدام یک از گزینه های زیر، معنای ایمان را بهتر بیان می کند؟

الف) هر عمل که همراه با اخلاص باشد. ب) آنچه که انسان را در مسیر رشد و هدایت قرار دهد. ج) سازنده ی شخصیت انسان است و مراتب و درجات کمال انسان به آن بستگی دارد. د) اعتقاد قلبی به خدا و تسلیم در برابر فرامین و اوامر الهی.

94- کدام یک از گزینه های زیر، نادرست است؟

الف) در برخی از قرآن ها، بعد از واو جمع، الف ناخوانا نیامده است. ب) حروف شمسی شامل 16 حرف می باشند. ج) الف جمع در آخر کلمه و بعد از واو جمع می آید و خوانده نمی شود. د) همزه ی ساکنه در کلمه ی اوتمن در صورت ابتدا به همزه وصل مضموم، تبدیل به واو مدی می گردد.

95- دائره ی اخلاص در قرآن کریم، در ارتباط با چه چیزهایی مطرح شده است؟

الف) خداوند-شهیدان-شیطان                                ب)پیامبران-خداوند-دین خدا.

ج) درستکاران-شیطان-مومنین                                د) پرهیزکاران-دین خدا-پیامبران

96- در کدام یک از موارد اشاره شده، هاء ضمیر اشباع می شود؟

الف) حرف قبل از آن، دارای صدای کوتاه می باشد. ب) حرف بعد از آن، مشدد باشد.

ج) حرف مابعد آن ساکن باشد.                     د) ماقبل آن یکی از حروف مدی باشد.

  99- کدامیک – تعریف صحیحی از « التقاء ساکنین » می باشد؟

الف) نون ساکنی است که نوشته نشده ولی خوانده می شود. ب) اگر هر حرف ساکن در کنار یکدیگر قرار بگیرند، حرف ساکن اول مکسور شود.

ج) اگر هر حرف ساکن به هم برخورد کنند، نمی توانیم آنها را بخوانیم. د) تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده یا حرف مدی.

100-  چه چیز، در راس برنامه های انبیاء قرار دارد؟

الف) دعوت مومنین به نماز جماعت.               ب) قرائت قرآن کریم همراه با صوت دلنشین.

ج) تعلیم دین به مسلمانان.                          د) تزکیه و تعلیم.

101- عبارت صحیح را بیابید

الف) وقف در آخر کلمه به سه روش انجام می شود. ب) چنانچه حرف آخر کلمه دارای تنوین نصب باشد، در هنگام وقف، تنوین به یاء مدی تبدیل می شود.

ج) وقف جایز، یعنی حتماٌ باید وقف بکار ببریم. د) ابدال، یکی از اقسام وقف است.

102- در قرآن کریم ، « خوف » در رابطه با چه گروهی مطرح نشده است؟

الف) کسانی که از عذاب آخرت می ترسند. ب) اشخاصی که برای رضای خدا می جنگند.

ج) بیمناکان از خداوند. د) اولیاء الله – شهیدان – مومنان – پرهیزگاران. 

103-  تعريف استعاذه كدام گزينه مي باشد؟                                                               

  الف) ذكر بسم الله الرحمن الرحيم                       ب) پناه بردن و پناهنده شدن به خدا از شر شيطان    ج)تدبر در قرآن                                            د) هيچكدام

104- حروف مقطعه چيست و تعداد آن ها بدون تكرار چند عدد مي باشد؟              

   الف) رمزي ميان خدا و پيامبرش -14                 ب) به حروف صامت مي گويند – 12 

  ج) به حروف مصوت مي گويند – 13                د) به حروف مصوت مي گويند – 14  

105- از مهمترين آداب تلاوت قرآن چيست؟    

  الف) ترتيل در قرائت قرآن                            ب) قرائت قرآن با صوت زيبا 

ج)خشوع در تلاوت                                    د) سكوت همراه با توجه در هنگام تلاوت

     106- اشباع در اصطلاح به چه معنا است ؟                                                                

   الف) به معني خشوع قلب                                ب) اداي حرف از مخرج آن بدون هيچ تغييري ج) درشت پر حجم ادا نمودن حرف                    د) تبديل صداي كوتاه به صداي كشيده

107- عمل صالح در قرآن داراي چه ويژگي است؟                                                               

  الف) منشأ تحقق ان ايمان به خدا و روز رستاخيز باشد                ب) همراه با اخلاص باشد ج) انسان را در مسير رشد و هدايت قرار دهد                          د) همه موارد

108-  منشأ تحقق عمل صالح چيست؟                                                                              

   الف) ايمان به خدا                                       ب) عمل صالح همراه با اخلاص باشد ج) ايمان به روز رستاخيز                             د) گزينه الف و ب

109-  بنا به فرموده امام صادق (ع) درهاي معصيت به وسيله چه چيزي بسته مي شود؟                           الف) استعاذه                            ب) تسميه ج) اخلاص                د) تدبر

110 وقف در آخر كلمه به كدام صورت است؟                                                            

       الف) وقف به ابدال                                    ب) وقف به اسكان ج) وقف لازم                                           د) گزينه الف و ب

111-  علامت «صَلی» به چه معناست؟

الف)وقف جايز                                 ب)وقف لازم ج)بهتربودن وقف کردن                   د)بهتربودن وصل کردن

  112- نخستین گام درآگاهی از معارف قرآن چیست؟

لف)فراگیری قرائت آن                                          ب)ترویج فرهنگ قرآنی

ج)حفظ قرآن                                                           د)هیچکدام

113- طهارت به چه معنی است؟

الف)آن است که قاری قرآن حفظ خشنودی خداوند را در نظر داشته باشد. ب)آن است که  با وضو باشد با ظاهری آراسته و لباس پاکیزه و مرتب باشد. ج)آن  است که حقیقت عبادت  باشد. د)گزینه الف و ب.

114- استعاذه به چه معناست؟

الف) آن است که که حقیقت  عبادت باشد. ب) آن است که بر زبان آوردن« بسمله » در شروع هر کاری سفارش شده است. ج) آن است که  به معنای پناه بردن و پناهنده شدن به خدا از شر شیطان باشد. د)گزینه ب و ج.

115-  سخنی از امام صادق که می فرمایند «درهای مصیبت را با استعاذه ببندید و درهای طاعت را با  تسمیه باز کنید» مربوط به کدام یک از موارد آداب تلاوت قرآن می باشد؟ الف)استعاذه                                             ب)خشوع در تلاوت ج)سکوت و انصاف                                   د)بسمله

  116-  از مهمترین آداب تلاوت قرآن کدام یک از موارد زیر است؟

الف)تدبر                                                  ب)اخلاص

ج)ترتیل                                                    ج)دعا

117 -  کدام یک از مراحل شکر گذاری نیست؟

الف)توجه و آگاهی به نعمت                         ب)شکر عملی

ج)شکر زبانی                                                 د)شکر قلبی

118-  الفبای زبان عربی از چند حرف تشکیل شده است؟

الف)28                                                     ب)32

ج)24                                                         د)27

119-  اختلاف بین حروف الفبای فارسی و عربی در چند حروف است؟

الف)6                              ب)10 ج)8                                                    د)9

120- حروفی که رمزی میان خدا و پیامبرش می باشد که در ابتدای 29 سوره از قرآن آمده است چه می باشد؟

الف)حروف مصوت                                         ب)حروف صامت

ج)حروف مقطعه                                                د)هیچکدام

  121- صداهای کوتاه را ......... و صداهای کشیده را ........... می نامند.

الف)حروف مقطعه – حروف مدّی                         ب)حرکات – حروف مدّی

ج)حرکات –حروف مقطعه                                    د)حروق مدّی-حرکات

122-  متفکرین اسلامی وجوهی که برای اعجاز قرآن بر شمردن کدام یک از موارد زیر است؟

الف)اعجاز در تلاوت – اعجاز در پیشگویی          ب)اعجاز اجتماعی – اعجاز علمی

ج)اعجاز علمی – اعجاز در تلاوت                   د)اعجاز در پیشگویی – اعجاز علمی

123- اقسام سکون کدامند؟ الف)ذاتی – عارضی                                    ب)ذاتی – ثبوتی

ج)ذاتی – تکوینی                                      د)عارضی – سلبی

125- بر اساس قرآن کریم سازنده ی شخصیت انسان چیست؟

الف)ایمان                                            ب)عمل

ج)عقل                                              د)همه ی موارد

127- «اشباع » لغت به چه معناست ؟

  الف تبدیل صدا ی کوتاه به صدای کشیده     ب) سیرکردن و تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده

ج)  سیر کردن                      د) گزینه الف و ج 

128- تزکیه » به چه معناست ؟

« الف ) پاک کردن و پاکیزه گردانیدن        ب). پاک کردن و خالص کردن

ج) سیر کردن                                   د ) الف و ب

129- تزکیه  نفس در قرآن کریم در چه قالب هایی مطرح شده است ؟

الف تزکیه نفس هدف از رسالت پیامبران است ب) نتیجه تزکیه نفس به خود انسان باز می گردد

ج) تزکیه نفس عامل رستگاری است . د) همه موارد

130- همزه وصل در (ال) همیشه ................... است ؟ الف) مسکور          ب) مضموم

ج) مفتوح              د) ساکن

131-   این علامت (  م ) به چه معناست .

الف). وقف لازم                              ب). وقف ممنوع

ج ).وقف معاینه                            د) .وقف جایز

132-  وقف کردن بهتر است . وقف در آخر کلمه  به چندروش  انجام می شود .

 الف)   وقف ابدال                ب) وقف جایز نیست ج).وقف ، اسکان                      د) الف ، ج               133- کدام یک از موارد زیر از آداب تلاوت قرآن می باشد؟ .

1-استعاذه و بسمله          2. تدبیر و ترتیل                         3. اخلاص                   4. همه موارد

134- طبق فرمایش امام صادق (ع)«درهای معصیت را با ............ببندید و درهای طاعت رابا...........باز کنید»

  1-استعاذه – تسمیه                 2. استعاذه- استعاذه             

  3. تسمیه- تسمیه        4. تسمیه -  استعاذه 

135- مهمترین آداب تلاوت قرآن کدام است؟

1- اخلاص                       2. تدبیر                               

  3.  ترتیل            4.خشوع

136- خشوع درتلاوت  قرآن سبب چه میشود ؟

1- حضور قلب                              2.فهم عمیق در قران             

    3. تدبیر             4. همه موارد

137- کدام یک از مراحل شکر گزاری می باشد؟          

1-    شکرعملی                   2. توجه وآگاهی به نعمت    3.شکر زبانی       4.  همه موارد 


 138- منظور از ایمان چیست ؟

1-اعتقاد قلبی           2. تسلیم در برابر اوامر وفرامین الهی     

    3. انگیزه الهی           4. همه موارد

139- کدام یک از ویژگی های عمل صالح در قران می باشد ؟

1-  منشا تحقق آن ایمان به خدا و روز رستاخیز                          2. همراه با اخلاص باشد   

3. انسان را در مسیر رشد و هدایت قرار دهد                             4. همه موارد

 140- منظور از «بِرّ»در آیات قران  چیست ؟

1.تقوای الهی          2. تسلیم در برابر اوامر و نواهی الهی          3. التزام بر دین خدا           4. همه موارد

141- اخلاص در قرآن کریم در ارتباط با چه چیز  هایی مطرح شده است؟

1. در ارتباط با خدا     2. در ارتباط با دین خدا    3. در ارتباط باشیطان             4. همه موارد مراتب و درجات

142 ایمان به چه چیزی بستگی دارد؟

1 . اعتقاد قلبی          2. عمل              3. انگیزه الهی          4. هیچ کدام

143- منظور ازخوف در قرآن کریم چیست ؟

1. خودداری از گناهان             2. برگزیدن اطاعت خدا                    3.  1و2               4. هیچ کدام

144- در قرآن کریم خوف برای چه گروهی مطرح نشده است ؟

1-بیمناکان از خدا       2. شیطان           3. افرادی که از عذاب آخرت نمی تر سند         4. شهیدان ،

145- مومنان حروف الفبا در عربی چند تاست؟   

  32                   28             29        31 

146- چند سوره در قرآن دارای حروف مقطعه است؟  

50          29            28             0 1                                               

147-     صداهای زبان عربی از لحاظ کیفیت به چند گروه تقسیم میشوند و شامل چیست؟

1-2گروه -  فتحه، الف مدی ، کسره              2-  2 گروه- کسره  ، ضمه ،فتحه                                         3. 2 گروه - فتحه ، یای مدی،  ضمه       4. 3گروه –فتحه و الف مدی ،کسره ویای مدی ،ضمه وواو مدی

148- اگر دو حرف در یک کلمه در کنار هم قرار گیرند چنانچه حرف اول حرکت نداشته باشد  آنرا حذف کرده وبه جای آن درروی حرف دوم علامت.............. می گذاریم

1. سکون                              2. تنوین                           3 تشدید                        4. مد

149-...............نشانه نون ساکنی است که در آخر بعضی از کلمات می آید نوشته نشده ولی خوانده می شود                               

   1-  مد                       1. سکون         2. تنوین                        3 تشدید                                                                                                       

150 کدام یک از حروف های زیر همیشه نا خواناست ؟

1-پایه همزه ،پایه الف مدی ،الف بعد واو           2. همزه وصل ،پایه الف مدی ،الف بعد واو                       3.   همزه وصل ،پایه الف مدی ،واو مدی                        4. همزه وصل  ،الف بعد واو ،واو مدی                    

151-  اگر دو حرف ساکن در کنار هم قرار گیرند برای امکان تلفظ حرف ساکن اول    ...........   میشود . 1-مضموم            2.مفتوح                            3. مکسور                              4. مشدد                                                                                                                                         152-کدام یک وقف جایز نیست ؟ . قلی          2. صلی         3. لا           4.ج 

153-....... اخلاص در تلاوت آن است كه قاري:

الف با طهارت و با وضو باشد ب)فقط خشنودي خدا را در نظر داشته باشد پ)فقط خشنودي خود را در نظر بگيرد ج)با آهنگ دلنشين و مناسب و لحن عربي تلاوت كند. -

154- همزه وصل در اول كلماتي مي آيد كه با حروف......يا.....آغاز شده باشند.

الف)ساكن-مشدد      ب)فتحه-كسره          پ)فتحه-فتحه      ج)ساكن-فتحه                                                                                                                                                     155-حرف مقطعه چيست؟

الف(رمزي ميان انسانها ب) رمزي ميان پيامبران     پ)رمزي ميان خداو پيامبرش   ج) هيچكدام

156- شكر عملي يعني:

الف)در نعمت هاي خداوند جستجو كنيم و آنها را شناسايي كنيم ب)با زبان حمد سپاس الهي را به جاي آوريم ج)هرنعمتي را در هر مورد درست مصرف كنيم   د) هیچکدام

 157- چنانچه حرف آخر كلمه داراي تنوين نصب باشد در هنگام وقف تنوين به ...... تبديل مي شود.

الف)الف مدي               ب)سكون        پ)عارضي         ج) مشدد -

158- خوف در رابطه با چند گروه مطرح شده است؟

الف)اولياء الله       ب)نيكوكاران          پ) شهيدان  ج) همه موارد

 159-كداميك از موارد زير وقف جايز مي باشد؟

الف)صلي        ب)لا                    پ)م                      ج)الف و ب

 160-همزه وصل در اول كلماتي مي آيد كه با حروف......يا.....آغاز شده باشند.

الف)ساكن-مشدد      ب)فتحه-كسره          پ)فتحه-فتحه      ج)ساكن-فتحه                                                                                                                                                      161-حرف مقطعه چيست؟

الف(رمزي ميان انسانها ب) رمزي ميان پيامبران     پ)رمزي ميان خداو پيامبرش   ج) هيچكدام                                                                                                                                                  162-استعاذه به معناي.......

الف)پناه بردن به خدا از شر شيطان ب)راهنماي خلق به وسيله قرآن پ)صداي زيبا وآهنگ موزون در تلاوت

ج)ب و پ -

163-در صورتي كه حرف آخر كلمه مشدد باشد در هنگام وقف.....مي شود ولي تشديد آن باقي مي ماند و نبايد بدون.... خوانده شود.

الف)وقف-ساكن  ب)ساكن- وقف        پ)ساكن-تشديد   ج)تشديد-ساكن

164- .......و...... سازنده شخصيت انسان و مراتب درجات كمال است.

الف)نماز و روزه     ب)ايمان و عمل صالح       پ)نماز و ايمان  ج)هچكدام                                                                                                                    

165-   اخلاص در تلاوت آن است كه قاري:

الف با طهارت و با وضو باشد ب)فقط خشنودي خدا را در نظر داشته باشد پ)فقط خشنودي خود را در نظر بگيرد ج)با آهنگ دلنشين و مناسب و لحن عربي تلاوت كند.

166-میراث آسمانی وجاودان پیامبرعظیم الشأن اسلام حضرت محمد(ص:        

  نبوت وعترت                 ولایت ونبوت    قرآن وعترت     اهل بیت وقرآن                

167-  این سخن از کیست؟  " قرآن را بیاموزید زیرا بهترین گفتار است"   

امام صادق(ع)                 امام باقر(ع)               امام حسن(ع)                 امام علی(ع)

168-بالاترین عبارت ............................به شمار می رود.  

1-   ذکر لا اله الا الله            2- سجده زیاد                3-قرائت قرآن           4- دعا کردن

169-این سخن از کیست؟  " اشرف امتي   حملة القران"   

   1-امام حسن(ع)                امام علی(ع)             حضرت محمد(ص)                  امام سجاد(ع) 170.................زمانهایی که دعا مناسبت دارد................ می باشد؟

قبل از اذان             بعد از اذان صبح            بعد از تلاوت قرآن             قبل از تلاوت قرآن                                                                                                                                        171-استعاذه یعنی...................

کمک خواستن                 پناه بردن                یاری کردن                   دوری کردن

ذکر بسمله جز در سوره ی ...................لازم وضروریست.

سوره انعام                     .سوره توبه                             سوره حمد                  سوره له                                                                                             این سخن از کیست؟  "ان حسن 172-الصوت زینة القرآن"

امام باقر(ع)                 حضرت محمد(ص)               امام سجاد(ع)              امام صادق(ع)

173-از مهمترین آداب تلاوت قرآن می باشد

سکوت وانصات                  قرائت با صوت زیبا                تدبر                         ترتیل                                                                                                             

174-حروف شمسی شامل..................حرف است  

14 حرف                   10حرف                       15 حرف                           8حرف

175-اخلاص در قرآن در ارتباط با کدام مطرح شده است؟

در رابطه با خداوند       در رابطه با فرشتگان         در رابطه با پیامبران        در رابطه با دین خداوند

176--از آداب باطنی تلاوت ........................می باشد

ترتیل                 سکوت                      خشوع                     تدبر

177-کدامیک از مراحل شکرگذاری بشمار نمی رود؟

توبه وآگاهی به نعمت             شکر زبانی               شکر عملی               مصرف نعمت

178-حروف مقطعه رمزی بین .................و..................می باشد.

فرشتگان و امامان         خداوند وپیامبرش           امامان وپیامبران          اولیای دین

179-عوامل رشد استعدادها ی مثبت انسان...........و................می باشد.

نماز خواندن              ایمان وعمل صالح            تلاش وکوشش کردن          اعتماد وایمان به خدا

180- عمل صالح توأم با ...............است.

ایمان                       اخلاص                       تقوا                       اعتقاد قلبی

181-براساس قرآن کریم سازنده ی شخصیت انسان ...............است.

اخلاص                    ایمان                       عمل                         اعتقاد قلبی  تاريخ : پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۹۰ | ۹:۳۱ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه 13

            1-میراث آسمانی وجاودان پیامبرعظیم الشأن اسلام حضرت محمد(ص:

          نبوت وعترت                 ولایت ونبوت    قرآن وعترت     اهل بیت وقرآن

                     2-این سخن از کیست؟  " قرآن را بیاموزید زیرا بهترین گفتار است"

    امام صادق(ع)                 امام باقر(ع)               امام حسن(ع)                 امام علی(ع)

3-بالاترین عبارت ............................به شمار می رود.

   1-ذکر لا اله الا الله            2- سجده زیاد                3-قرائت قرآن           4- دعا کردن

4-این سخن ارز کیست؟  " اشرف امتي         حملة القران"

      1-امام حسن(ع)                امام علی(ع)             حضرت محمد(ص)                  امام سجاد(ع)

5-.................زمانهایی که دعا مناسبت دارد................ می باشد؟

قبل از اذان             بعد از اذان صبح            بعد از تلاوت قرآن             قبل از تلاوت قرآن

6-استعاذه یعنی...................

کمک خواستن                 پناه بردن                یاری کردن                   دوری کردن

7-ذکر سمبله جز در سوره ی ...................لازم وضروریست.

سوره انعام......................سوره توبه                             سوره حمد                  سوره له

8-این سخن از کیست؟  "ان حسن الصوت زینة القرآن"

امام باقر(ع)                 حضرت محمد(ص)               امام سجاد(ع)              امام صادق(ع)

9-از مهمترین آداب تلاوت قرآن می باشد

سکوت وانصات                  قرائت با صوت زیبا                تدبر                         ترتیل

10-حروف شمسی شامل..................حرف است

14حرف                   10حرف                       15 حرف                           8حرف

11-اخلاص در قرآن در ارتباط با کدام مطرح شده است؟

در رابطه با خداوند       در رابطه با فرشتگان         در رابطه با پیامبران        در رابطه با دین خداوند

12-قول معروف به معنای سخن شایسته در 3 موضوع از قرآن کریم ودر ارتباط با .....................بکار رفته است:

فرشتگان ویتیمان         زنان ویتیمان              امامان وفرشتگان                     امامان ویتیمان

13-.....................موثرترین عضو در طاعت، هدایت واصلاح است.

چشم                    زبان               دست                 گوش

14-خطرناک ترین وگناهکارترین عضو بدن.....................محسوب می شود.

زبان                چشم            دست                  گوش

15-از آداب باطنی تلاوت ........................می باشد

ترتیل                 سکوت                      خشوع                     تدبر

16-کدامیک از مراحل شکرگذاری بشمار نمی رود؟

توبه وآگاهی به نعمت             شکر زبانی               شکر عملی               مصرف نعمت

17-حروف مقطعه رمزی بین .................و..................می باشد.

فرشتگان و امامان         خداوند وپیامبرش           امامان وپیامبران          اولیای دین

18-عوامل رشد استعدادها ی مثبت انسان...........و................می باشد.

نماز خواندن              ایمان وعمل صالح            تلاش وکوشش کردن          اعتماد وایمان به خدا

19-عمل صالح توأم با ...............است.

ایمان                       اخلاص                       تقوا                       اعتقاد قلبی

20-براساس قرآن کریم سازنده ی شخصیت انسان ...............است.

اخلاص                    ایمان                       عمل                         اعتقاد قلبی

21-پاداش چه کسانی نزد خداوند برتر از بهشت ومقام مقرب ومشاهده جمال وعظمت است؟

عبادت کنندگان                نیکوکاران                    تقوا پیشگان                مؤمنان

22-نتیجه ی تزکیه نفس به ............................برمی گردد

خداوند                      اعمال انسان               خرد انسان                 پیامبران وامامان

23-عامل رستگاری انسان...................... می باشد

عبادت کردن                    نماز خواندن                        عمل صالح              تزکیه نفس

24-محسنین اهل.........................هستند.

اهل عبادت         اهل تقوا           اهل نمازخواندن                         اهل نیکوکاری

25-ازپرفضیلت ترین نمازها است.

نمازصبح                           نمازجماعت                  نمازشب                نمازظهر

26-بندگان خاص خداوند..................هستند؟

کسانی که نماز شب می خوانند                    نیکوکاران                 تقواپیشگان            یتیمان

27-در قرآن کریم منظور از قلب................... است

دل                 روح             ذهن                احساس

28- آنهایی که خداوند نخواسته دلهایشان را پاک کند دارای قلب ...............هستند

قلب قسی                        قلب ناپاک               قلب مریض                  قلب مهرخورده

29-در قرآن کریم در .............آیه فلاح ورستگاری به طور منفی وقطعی مطرح شده است

2آیه                    3آیه                       4آیه                     1 آیه

30-اثبات رسالت وتصدیق پیامبری نیازمند آرایه ی ........... است

برهان                  استدلال                     معجزه                 وحی الهی

31-در قرائت قرآن ............زمینه ی درک صحیح وعقیق آیات قرآن فراهم کرده است.

تدبر                 سکوت وانصات              رازو نیاز                      آرامش باطنی

32-حقیقت عبادت ...............است.

سجده بسیار                دعا             رازو نیاز                    آرامش باطنی

33-قرائت قرآن در جامعه سبب................... می شود

برقراری آرامش در جامعه                نظم در جامعه              امنیت              ترویج فرهنگ قرآنی

34-شیطان برچه کسانی نمی تواند تساط یابد؟

نیکوکاران               محسنین                         مخلصین                     تقواپیشگان

35-این سخن در رابطه با خشوع از کیست: (اگر قلبش خاشع بود جوارحش خاشع می شد)

امام علی(ع)                حضرت محمد(ص)           امام صادق(ع)        امام سجاد(ع)

36-این سخن از کیست ؟ " افزعوا به قلوبکم القاسیة"

امام باقر(ع)           امام صادق(ع)               امام حسین(ع)              امام علی(ع)

37-این سخن از حضرت محمد" ایُ الناس أحسن صوتاً ....بالقرآن؟ قال من إذا سمعت قرائتة رأیت انه یخشی الله" در رابطه با کدامیک از آداب تلاوت قرآن است؟

سکوت وانصات                    تدبر                                  ترتیل                              خشوع

38-سزاوار است قاری قرآن با................و..................باشد.

39-این سخن از حضرت علی (ع)  "  من استمع آیة من کتاب الله خیر من ثبیرذهبا" در رابطه با کدامیک از آداب تلاوت قرآنست؟

صدای نیکو وآهنگ دلنشین                  سکوت.....     درس گرفتن از معارف آن          همه موارد

40-تدبر در قرآن آنست که قاری :

توجه به معانی آیات              تفکر در آیات           درس گرفتن از معارف آن              همه مواردتاريخ : پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۹۰ | ۹:۳۰ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه 12

كداميك از موارد زير از آداب تلاوت قرآن مي باشد؟

الف) طهارت               ب) دعا          پ) استعاذه         ج) همه موارد                                            

2- حضرت علي درباره تدبر در قرآن چه مي فرمايد؟

الف)لا خَير في قرائة  ليس فيها تدبر                 ب) ولا تجعل قرائة لا تدبر فيها

پ) كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته             ج)واذا تري ء القرآن فاستمعوا له

3- كداميك از موارد زير از مراحل شكرگذاري نمي باشد؟

الف)عملي    ب)زباني     پ)توجه به آگاهي و نعمت     ج)غرور و تكبر

4-معناي آيه زير كداميك از موارد مي باشد؟

الا الذين وامنو و عملو الصالحات فلهم اجر غسر ممنون

الف)سوگند ذه طور سنين        ب) پس اورا به پايين ترين مرحله بازگردانديم

پ) مگر كساني كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند كه براي آنها پاداشي است تمام نشدني

ج) كه ما انسان را به بهترين صورت آفريده ايم

5-......... سازنده شخصيت انسان است؟

الف) نماز        ب)بسمله                 پ) عمل              ج)رشد

6- تزكيه نفس به چه معناست؟

الف)فلاح و رستگاري   ب) پاك كردن و پاكيزه گردانيدن        پ) تقوا    ج) بي نيازي

7- چنانچه حرف آخر كلمه داراي تنوين نصب باشد در هنگام وقف تنوين به ...... تبديل مي شود.

الف)الف مدي               ب)سكون        پ)عارضي         ج) مشدد

8- خوف در رابطه با چند گروه مطرح شده است؟

الف)اولياء الله       ب)نيكوكاران          پ) شهيدان  ج) همه موارد

9-كداميك از موارد زير وقف جايز مي باشد؟

الف)صلي        ب)لا                    پ)م                      ج)الف و ب

10-والنازعات غرفاً...........

الف‌) آش داستان موسي به تو رسيده است؟          ب)وگفت من پروردگار بزرگ شما هستم

پ)سوگند به فرشتگاني كه ارواح مجرمان را به شدت از بدن هايشان بر مي كشند.

ج) دل هايي در آن روز سخت مضطرب است.

11-همزه وصل در اول كلماتي مي آيد كه با حروف......يا.....آغاز شده باشند.

الف)ساكن-مشدد      ب)فتحه-كسره          پ)فتحه-فتحه      ج)ساكن-فتحه

12- حرف مقطعه چيست؟

الف(رمزي ميان انسانها ب) رمزي ميان پيامبران     پ)رمزي ميان خداو پيامبرش  

ج) هيچكدام

13-شكر عملي يعني:

الف)در نعمت هاي خداوند جستجو كنيم و آنها را شناسايي كنيم

ب)با زبان حمد سپاس الهي را به جاي آوريم

پ)هرنعمتي ا در هر مورد درست مصرف كنيم

ج)همه موارد

14-استعاذه به معناي.......

الف)پناه بردن به خدا از شر شيطان

ب)راهنماي خلق به وسيله قرآن

پ)صداي زيبا وآهنگ موزون در تلاوت

ج)ب و پ

15-قول معروف به معني:

الف)سخن شايسته ب)بيانن خير و صلاح و راهنمايي به خير       پ)سخن خالي از دروغ      ج)هيچكدام

16- در صورتي كه حرف آخر كلمه مشدد باشد در هنگام وقف.....مي شود ولي تشديد آن باقي مي ماند و نبايد بدون.... خوانده شود.

الف)وقف-ساكن  ب)ساكن- وقف        پ)ساكن-تشديد   ج)تشديد-ساكن

17- حروف شمسي شامل چند حرف است؟

الف)15                  ب)19               پ)17               ج)14

18-به حروف (ت ث د ذ ر س ش) حروف...... مي گويند.

الف)شمسي          ب)ساكن          پ)مفتوح              ج)مدي                                                           19-.......و...... سازنده شخصيت انسان و مراتب درجات كمال است.

الف)نماز و روزه     ب)ايمان و عمل صالح       پ)نماز و ايمان  ج)هچكدام

20- اخلاص در تلاوت آن است كه قاري:

الف با طهارت و با وضو باشد

ب)فقط خشنودي خدا را در نظر داشته باشد

پ)فقط خشنودي خود را در نظر بگيرد

ج)با آهنگ دلنشين و مناسب و لحن عربي تلاوت كند.تاريخ : پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۹۰ | ۹:۲۹ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه 11

کدام یک از موارد زیر از آداب تلاوت قرآن می باشد؟

1.استعاذه و بسمله                          2. تدبیر و ترتیل                         3. اخلاص                   4. همه موارد

2)طبق فرمایش امام صادق (ع)«درهای معصیت را با ............ببندید و درهای طاعت رابا...........باز کنید» 

1. استعاذه تسمیه                 2. استعاذه- استعاذه                3. تسمیه- تسمیه        4. تسمیه -  استعاذه 

3)مهمترین آداب تلاوت قرآن کدام است؟

1.  اخلاص                                  2. تدبیر                                  3.  ترتیل                       4.خشوع در قرآن

4) خشوع درتلاوت  قرآن سبب چه میشود ؟

1. حضور قلب                              2.فهم عمیق در قران                  3. تدبیر                           4. همه موارد

5)کدام یک از مراحل شکر گزاری می باشد؟

                4. همه موارد                  3. توجه وآگاهی به نعمت        2.شکر زبانی                      1. شکرعملی

6) منظور از ایمان چیست ؟

1. اعتقاد قلبی           2. تسلیم در برابر اوامر وفرامین الهی           3. انگیزه الهی           4. همه موارد

7) کدام یک از ویژگی های عمل صالح در قران می باشد ؟

1.  منشا تحقق آن ایمان به خدا و روز رستاخیز                          2. همراه با اخلاص باشد    

 3. انسان را در مسیر رشد و هدایت قرار دهد                             4. همه موارد

8)منظور از «بُِر»در آیات قران  چیست ؟

1.تقوای الهی          2. تسلیم در برابر اوامر و نواهی الهی          3. التزام بر دین خدا           4. همه موارد

9) اخلاص در قرآن کریم در ارتباط با چه چیز  هایی مطرح شده است؟

1. در ارتباط با خدا     2. در ارتباط با دین خدا    3. در ارتباط باشیطان             4. همه موارد

10)مراتب و درجات ایمان به چه چیزی بستگی دارد؟

1. اعتقاد قلبی          2. عمل              3. انگیزه الهی          4. هیچ کدام

11) منظور ازخوف در قرآن کریم چیست ؟

1. خودداری از گناهان             2. برگزیدن اطاعت خدا                    3.  1و2               4. هیچ کدام

12)در قرآن کریم خوف برای چه گروهی مطرح نشده است ؟

1 بیمناکان از خدا          2. شیطان           3. افرادی که از عذاب آخرت نمی تر سند         4. شهیدان ، مومنان

13)از میان قول هایی که قرآن به آن متذکر شده است کدام در ارتباط با زنان ویتیمان است؟

1. سدید                    2. معروف              3. احسن              4. 1و3

14)قول سدید به چه معناست؟

1. نرم نیکو             2. راهنمایی به خیر           3. با نصیحت و ارشاد               4. خالی از دروغ و تهمت و ناروا

15)خطا کار ترین و گناه کار ترین عضو بدن .............و موثرترین عضو بدن در طاعت و هدایت ........است؟

1. زبان- زبان               2. زبان دست          3. دست- زبان              4. هیچ کدام

16)طبق آیات قرآن کدام گروه اند که اهل تقوایند ،اهل اطاعت از خدا ، به آخرت یقین دارند و زکات می پردازند؟

1. متقین             2. محسنین            3. مومنان           4. هیچ کدام

17)قرآن کریم چه نوع قلبی را روح پاک وسالم و به دور از شرک می داند ؟

1. قلب مهر خورده          2. قلب سلیم            3. قلب مریض          4. قلب قسی

18)کدام دسته از مصائبت ها برای ترفیع درجه انسان  ظهور می یابد؟

1. مصائبی که جنبه آزمایش دارند        2. مصائب حاصل از اعمال انسان           3. 1و2         4. هیچ کدام

19)کدام یک از آثار گناه نیست؟ 1.قساوت قلب     2. آگاهی و دوری از شیطان     3.بلا ومصیبت      4. ضعف یا زوال ایمان

 20)یکی از ویزگی «عبد ارحمن».........است؟1. به جا آوردن نماز شب    2. خواندن قرآن     3. نماز مستحبی    4. روز ه ر      21)کدام یک از مقدمه ظهور خشوع میباشد؟ 1. خشیت    2. ترس برخاسته از آگاهی   3.ترس با تعظیم        4. همه موارد

22) کدام یک از موارد زیر آثار خشوع است ؟1. خوف و رجا   2. فرمانبرداری از خداوند     3. عدم دین فروشی   4. همه موارد

نزدیکی خدا و انسان از چند وجه قابل برسی است و شامل چه مواردی است ؟ 23)

1. 2- نزدیکی خدا به انسان   2. 3- نزدیکی خدا و انسان     3. 2- نزدیکی بنده به خدا        4. 1و3

قواعد

24)حروف الفبا در عربی چند تاست؟      1.  32                  2.  28              3. 29        4. 31  

25)چند سوره در قرآن دارای حروف مقطعه است؟  1.  50            2.  29            3. 28             4. 0 1

26) صداهای زبان عربی از لحاظ کیفیت به چند گروه تقسیم میشوند و شامل چیست؟

1. 3 گروه -  فتحه، الف مدی ، کسره                  2. 2 گروه- کسره  ، ضمه ،فتحه                                                    3. 2 گروه - فتحه ، یای مدی،  ضمه                  3. 3گروه فتحه و الف مدی ،کسره ویای مدی ،ضمه وواو مدی

27) اگر دو حرف در یک کلمه در کنار هم قرار گیرند چنانچه حرف اول حرکت نداشته باشد  آنرا حذف کرده وبه جای آن درروی حرف دوم علامت.............. می گذاریم

1. سکون                              2. تنوین                           3 تشدید                        4. مد

28) ...............نشانه نون ساکنی است که در آخر بعضی از کلمات می آید نوشته نشده ولی خوانده می شود

                                       4. مد                             1. سکون                       2. تنوین                        3 تشدید             29) کدام یک از حروف های همیشه نا خواناست ؟

1. پایه همزه ،پایه الف مدی ،الف بعد واو           2. همزه وصل ،پایه الف مدی ،الف بعد واو                                             3.   همزه وصل ،پایه الف مدی ،واو مدی                        4. همزه وصل  ،الف بعد واو ،واو مدی

30) اگر دو حرف ساکن در کنار هم قرار گیرند برای امکان تلفظ حرف ساکن اول    ...........   میشود

1. مضموم                               2.مفتوح                            3. مکسور                              4. مشدد 

31) کدام یک وقف جایز نیست ؟

1. قلی          2. صلی         3. لا           4.ج 

32)تلقظ عربی کدام یک با دیگری متفاوت است ؟ 1. ذ           2. ض            3.ظ         4. ث  

33) کدام یک از حروف زیر درشت وپر حجم ادا نمی شود ؟  1. ط            2. ظ             3. س         4. غ  

34) کدام یک از حروف استعلاء نمی باشد؟   1. ص         2. ض       3. خ        4.ذ

35) کدام یک از صفات حروف به معنای آزاد ورها کردن صدای حرف در هنگام سکون می باشد؟

1.استفال       2. استعلاء      3. قلقله         4.غنه

36 ) «ر»ساکنی که ماقبل آن کسره اصلی و بعد از آن حروف استعلاء دریک کلمه آمده باشد............. میشود

1. تلغیظ                    2. ترقیق                3. تفخیم             4. هیچکدام 

37) کدام یک از شرایط ترقیق حرف «ر» نیست؟ 

1. اگر «ر» مکسور باشد                                    2. هنگامی که «ر» ساکن و ماقبل آن مکسور باشد                                       

3. هنگامی که «ر» ساکن و ماقبل آن  یاء مدی ولین     4.وقتی که «ر» مفتوح یا مضموم باشد

38) زمانی که تنوین یا نون ساکن به 6 حرف یرملون برسد .............می گردد.

1. اظهار              2. اقلاب                   3. اخفاء             4. ابدال 

39 )زمانی که تنوین یا نون ساکن به حرف «باء» برسد ............میگردد.

1. اظهار              2. اقلاب                   3. اخفاء             4. ابدال 

40) در اخفائ صدا حرف حالت ..........دارد  .1. دهانی             2. بینیی            3. 1و2          4. هیچکدام 

41) مد در لغت به چه معناست ؟  1. کشش                    2. زیادت                3. فزونی              4. همه موارد  

42) کدام یک از حروف مدی نمی باشد ؟    1. الف             2. و                      3. ی                4. هیچکدام     

43) کدام یک از اسباب مد می باشد ؟1. همزه                    2. سکون                   3. تشدید              4. همه موارد  

44) کشش صوت در حروف مدی به میزان 6 حرکت چه نامیده می شود؟  1. قصر      2. توسط     3. طول    4. هیچکدام      تاريخ : پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۹۰ | ۹:۲۸ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه 10

      

 

1-نخستین گام درآگاهی از معارف قرآن چیست؟

لف)فراگیری قرائت آن                                          ب)ترویج فرهنگ قرآنی

ج)حفظ قرآن                                                           د)هیچکدام

2-طهارت به چه معنی است؟

الف)آن است که قاری قرآن حفظ خشنودی خداوند را در نظر داشته باشد.

ب)آن است که  با وضو باشد با ظاهری آراسته و لباس پاکیزه و مرتب باشد.

ج)آن  است که حقیقت عبادت  باشد.

د)گزینه الف و ب.

3-استعاذه به چه معناست؟

الف) آن است که که حقیقت  عبادت باشد.

ب) آن است که بر زبان آوردن« بسمله » در شروع هر کاری سفارش شده است.

ج) آن است که  به معنای پناه بردن و پناهنده شدن به خدا از شر شیطان باشد.

د)گزینه ب و ج.

4-سخنی از امام صادق که می فرمایند «درهای مصیبت را با استعاذه ببندید و درهای طاعت را با  تسمیه باز کنید» مربوط به کدام یک از موارد آداب تلاوت قرآن می باشد؟

الف)استعاذه                                             ب)خشوع در تلاوت

ج)سکوت و انصاف                                   د)بسمله

 

5-از مهمترین آداب تلاوت قرآن کدام یک از موارد زیر است؟

الف)تدبر                                                  ب)اخلاص

ج)ترتیل                                                    ج)دعا

6-کدام یک از مراحل شکر گذاری نیست؟

الف)توجه و آگاهی به نعمت                         ب)شکر عملی 

ج)شکر زبانی                                                 د)شکر قلبی

7-الفبای زبان عربی از چند حرف تشکیل شده است؟

الف)28                                                     ب)32

ج)24                                                         د)27

8-اختلاف بین حروف الفبای فارسی و عربی در چند حروف است؟

الف)6                                               ب)10

ج)8                                                    د)9

9-حروفی که رمزی میان خدا و پیامبرش می باشد که در ابتدای 29 سوره از قرآن آمده است چه می باشد؟

الف)حروف مصوت                                         ب)حروف صامت

ج)حروف مقطعه                                                د)هیچکدام

10-صداهای وتاه را ......... و صداهای کشیده را ........... می نامند.

الف)حروف مقطعه حروف مدّی                         ب)حرکات حروف مدّی

ج)حرکات حروف مقطعه                                    د)حروق مدّی-حرکات

11-متفکرین اسلامی وجوهی که برای اعجاز قرآن بر شمردن کدام یک از موارد زیر است؟

الف)اعجاز در تلاوت اعجاز در پیشگویی          ب)اعجاز اجتماعی اعجاز علمی

ج)اعجاز علمی اعجاز در تلاوت                   د)اعجاز در پیشگویی اعجاز علمی

12-اقسام سکون کدامند؟

الف)ذاتی عارضی                                    ب)ذاتی ثبوتی

ج)ذاتی تکوینی                                      د)عارضی سلبی

13-بر اساس قرآن کریم سازنده ی شخصیت انسان چیست؟

الف)ایمان                                            ب)عمل

ج)عقل                                                د)همه ی موارد

14) در قرآن کریم حروفی وجود دارد که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند اشیاء از حروف های زیر است

الف ) و ، ا ، ح ، د                                      ب) و ، ا ، ل ، ی

ج) و ، ا ، ل ، د                                          د ) ی ، ا، ل ،د

15 ) الف بعد واو  در کدام کلمه خوانده می شود .

الف ) اولیِ                    ب) سَعَوˆ

ج) عَسَتوˆ                   د) ذَ وَ ا

16) «اشباع » لغت به چه معناست ؟  

الف تبدیل صدا ی کوتاه به صدای کشیده     ب) سیرکردن و تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده

ج)  سیر کردن                      د) گزینه الف و ج 

17) «تزکیه » به چه معناست ؟

الف ) پاک کردن و پاکیزه گردانیدن        ب). پاک کردن و خالص کردن

ج) سیر کردن                                   د ) الف و ب

18) کدام یک در رأس برنامه های انبیاست ؟

الف ) اخلاص               ب) تزکیه و تعلیم

ج ) اشباع                     د ) استعاذه

19) تزکیه  نفس در قرآن کریم در چه قالب هایی مطرح شده است

الف تزکیه نفس هدف از رسالت پیامبران است

ب) نتیجه تزکیه نفس به خود انسان باز می گردد

ج) تزکیه نفس عامل رستگاری است .

د) همه موارد

20) همزه وصل در (ال) همیشه ................... است ؟

الف) مسکور          ب) مضموم

ج) مفتوح              د) ساکن

 21- حرف (و) در عربی چگونه تلفظ می شود .

الف ) واو  از مخرج لب زیرین و دندان های ثنایی بالا تلفظ می شود .

ب) واو ، از مخرج لب بالایی و دندان زیرین تلفظ می شود .

ج) از میان لب ها و بدون دخالت دندان ها ادا می شود و به صورت غنچه لب ها گرد می شود .

د) از میان لب ها و با دخالت دندان ها ادا می شود .

22- منظور از سخن گفتن به نحوی قول سدید چگونه است .

الف . سخن خالی از دروغ و تهمت و ناروا د رعین حال مفید باشد .

ب). منظور از بیان کردن خیرو صلاح و راهنمایی به خیر است .

ج) بازبان نرم و نیکو و همراه و با نصیحت و ارشاد با آنان سخن گفته شود .

23- حرف ض و ظ در عربی چگونه تلفظ می شوند

الف ) بدون کمک گرفتن از دندان ها تلفظ می شود .

ب) حرف ظ از برخورد نوک زبان با دندان هایی پیشین  بالا اداء می شود ولی در تلفظ حرف (فی) کنار زبان به تدریج به دندان های کناری بالا متصل شده و سپس به آرامی از آن جدا می شود

ج) هیچ نرمی نمی کند مانند تلفظ در فارسی است .

د) لبها مانند تلفظ حرف ( واد ) در عربی است .

24 خداوند در سوره لقمان ویژگی محسنین را چه چیزی گفته است ؟

الف)کسانی که نماز بر پا می دارند.

ب) زکات می پردازند .

ج) به آخرت یقین دارند

د) همه موارد

25- احسان به چه معناست در قرآن کریم

الف بی هیچ قید و شرطی تسلیم امر و افعال خداوند باشد .

ب) خدارا چنان عبادت کنی که گویی اورا می بینی و اگر تو اورا نمی بینی اوتورا می بیند

ج) باتوجه به پاداشی که می گیرد و تسلیم خداوند و تابع امر او باشد .

د) خداوند را می بینید و اورا عبادت می کند.

26) استعلاء به چگونه حروفی می گویند ؟

الف به معنی میل به بلندی و عبارت است از میل ریشه  زبان به طرف نرم هنگام تلفظ حرف و حجم دستگاه تکلم را افزایش  داد.

ب) به معنی روی هم قرار دادن 2 سطح بوده عبارت است از منطبق شدن از بخشی به زبان به سقف دهان .

ج) به معنی پست شدن است و عبارت است پایین آمدن و دور بدون ریشه زبان از نرمی کام

د) آزار رها کردن صدا در هنگام سکون می باشد .

27- کدام قلب از نظر امام صادق بهترین قلب است .

الف -قلب قبیق

ب) قلب ناپاک

ب )قلب سلیم

ج) قلب مهر خورده

28- قلب سلیم به چه قلبی گفته می شود .

الف)  در دل های آنان بیماری است         ب)  ندا نخواسته هایش را پاک کند .

ج) بردل هاشان مهر نموده                   د) از عقاید فاسده و خلاق و  رذیله و اعمال سیئه سالم است .

29  .الفبای زبان عربی از نظر تفحیم و ترقیق و ......

الف .   حروفی که همیشه تفخه می شود   .       ب) حروفی که همیشه ترقیق می شود .

ج) حروفی که تابع حرف ما قبل خود می باشد       د همه موارد

30). براساس آیات قرآن کریم مصیبت ها چند نوع هستند ؟

الف مصیبت های که کیفر اعمال انسان هستند      ب) مصیبت هایی که جنبه آزمایشی دارند

ج) الف و ب                        د) مصیبت های که خود انسان در زندگی روز مره به وجود می آورد

31)- آثار خشوع کدام است

الف التجاء به خداوند               ب) فرمانبرداری از خدا

ج )   حذف و رجا و عدم دین فروشی    د ) همه موارد

 32) خشوع چند قسم دارد ؟

 الف خشوع قلب                           ب خشوع اعضاء و جوارح

ج) الف و ب                                   د) فقط خشوع قلب

33) شرایط تفحیم حرف (را) کدام نمی باشد .

الف وقتی که «ر» مفتوح یا مضموم باشد .

ب -وقتی که «ر »ساکن  ما قبل آن مفتوح یا مضموم باشد.

ج) اگر «ر» مکسور  باشد  .

د) «ر » ساکنی که ما قبل آن الف و یا واو مدی باشد .

34) کلام آیه نشانه نزدیکی و قرب به خداوند به انسان است .

الف ) واعلمو اَن َّ الله یُحَولُ المرء و قلبه.

ب)« مَن تَقَرب َ الیّ َ شبراً تََقَرَّنتُ الیه زاری »

ج) الارض من طلبی وَ جدنی

د) هیچکدام

35) نماز شب در چه چیز هایی موثر  است ؟

الف اخلاق      ب رزق        ج) رفع اندوه     د همه موارد

36) کدام آیه مربوط به قلب   است .

الف ) فلما نقضضنهم است  میثاقهم لعَّنا هم و َفعَلنا قلوبهم قاسیةً

ب) اوائک الذین لم یُرد اِلله  اَن یُطُهّرَ قُلوبهم .

ج) و ُطبع  علی قلوبهم

د) یوم لاینفع مالً ولابنون الاّ مَن ألی  الله  یقلب سلیم

37 )   کدام حرف است که به سبب دارا بودن صفت (نبر) سنگین روا شده است .

الف لام         ب) جیم    ج)  همزه        د) قاف

38  این علامت (  م ) به چه معناست .

الف). وقف لازم                              ب). وقف منوع

ج ).وقف معاینه                            د) .وقف جایز   وقف کردن بهتر است .

39) وقف در آخر کلمه  به چندروش  انجام می شود .

 الف)   وقف ابدال                ب) وقف جایز نیست

ج).وقف ، اسکان                      د) الف ، ج              

40اطباق به چه معناست .؟

الف به معنای  میل به بلندی      ب). روی هم قرار دادن

ج ) به معنای پست شدن          د).  آزاد و رها کردن

 

 

 

 

سوال       جواب      صفحه

1           الف        13

  2         ب          15

3           ج          17

4           د           17

5           ج          19

6           د           22

7           الف        25

8           ب          25

9           ج          26

10         ب          28

11         د           33

12         الف        36

13         ب          40

14         ب          43

15         د           44

16         ج          57

17         الف        62

18         ب          62

19         د           62

20         ج          49

سوال                  جواب      صفحه

21         ج          79

22         الف        88

23         ب          93

24         د           96

25         ب          96

26         الف        99

27         ج          104

28         د           104، 05

29         د           108

30         ج          114

31         د           133

32         ج          132

33         ج          108

34         الف        140

35         د           124

36         الف        104

37         د           99

38         ج          100

39         الف        68

40         ب          65تاريخ : پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۹۰ | ۹:۲۶ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه 8

1- بنا به گفته حضرت علی (ع) دلیل آموختن قرآن کریم چیست؟

الف) زیرا به قلب پیامبر (ص) نازل شده.

ب) زیرا کتاب آسمانی است.

ج) زیرا قرآن بهترین گفتار است.ص13

د) زیرا از هرگونه تحریف به دور مانده است.

2- بالاترین عبادت چیست؟

الف) ذکر خدا در همه ایام                               

ب) قرائت قرآن کریم.ص13

ج) نماز خواندن                                          

د) نیکی با پدر و مادر

3- کدامیک از گزینه های زیر، عاقبت یک جوان مومن که قرآن بخواند نیست؟

الف) قرآن در روز قیامت برای او سپری از آتش خواهد بود.

ب) قرآن با گوشت و خون او مخلوط می شود.

ج) خدواند، او را با پیامبران و سفیران بزرگوار خویش محشور می گرداند.

د) در روز قیامت، گناهان او مورد محاسبه قرار نمی گیرند.ص14

4- کدام گزینه، از آداب قرآن کریم به شمار می رود؟

الف) استعاذه                                                           ب) سکوت و انصات

ج) استغفار                                                 الف و ب.ص15

5- از دیدگاه پیامبر اسلام (ص)، پاداش کسی که برای خشنودی خدا و به خاطر آگاه شدن از معارف دین اسلام، قرآن بخواند، مانند چه کسی است؟

الف) پاداش شهیدان در راه خدا              ب) پاداش فرشتگان مقرب الهی و پیامبران.ص15

ج) پاداش کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

د) پاداش کسانی که روزانه حداقل 50 آیه از قرآن را قرائت می کنند.

6- به چه دلیل، بر زبان آوردن جمله یا تسمیه در شروع هر کاری سفارش شده است؟

الف) بسمله یعنی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم سر آغاز کتاب الهی است.ص17

ب) این بیان مومنین را از بلاها محافظت می کند.

ج) به گفته ی امام صادق (ع) درهای معصیت توسط بسمله بسته می شوند.

د) بسمله یا تسمیه حقیقت عبادت می باشد.

7- کدامیک از آیات زیر، مربوط به « سکوت و انصات » می باشد؟

الف) اللهم اشرح بالقرآن صدری و استعمل بالقرآن بدنی.

ب) فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم.

ج) اقرعو به قلوبکم القاسیه.

د) و اذا قری القرآن فاستمعوا له و انقسوا لعلکم ترحمون.ص18

8-کدام یک از گزینه های زیر، از آداب باطنی تلاوت سرچشمه می گیرند؟

الف) خواندن قرآن به صورت منظم و شمرده.             ب) قاری قرآن، باطهارت و با وضو باشد.

ج) خشوع در تلاوت. ص20                                    د) تدبر در آیات قرآن کریم.

9-کدامیک از گزینه های زیر، از مراحل شکرگزاری نمی تواند باشد؟

الف) نیت کردن جهت آغاز شکرگزاری.ص22           ب) شکر عملی

ج) شکر زبانی                                                         د) توجه و آگاهی به نعمت

10- الفبای زبان عربی چندحرف دارد و تلفظ چند حرف از آنها با زبان فارسی تفاوت دارد؟

الف) 32-10                                                           ب) 28-10.ص25

ج) 32-8                                                  د) 28-8

11- حروف مقطعه در قرآن ...

الف) هر کدام جدا جدا با نام عربیشان خوانده می شوند.

ب) رمزی میان خدا و پیامبرش می باشند.

ج) در ابتدای 29 سوره از قرآن آمده اند.

د) همه ی موارد.ص27

12- اثبات و تصدیق معارف الهی نیازمند چه چیز است؟

الف) ارائه ی معجزه                                      ب) تفکر و تدبر عمیق

ج) برهان و استدلال  .ص33                             د) آگاهی و دانش کافی

13- ترجمه ی صحیح آیه ی زیر کدام است؟ « ویل للمطفین »

الف) حسرت باد بر تلف کنندگان وقت

ب) وای بر گمراهان

ج) وای بر کم فروشان            .ص39                             د) حسرت باد بر ریا کاران

14-کدام یک از گزینه های زیر، معنای ایمان را بهتر بیان می کند؟

الف) هر عمل که همراه با اخلاص باشد.

ب) آنچه که انسان را در مسیر رشد و هدایت قرار دهد.

ج) سازنده ی شخصیت انسان است و مراتب و درجات کمال انسان به آن بستگی دارد.

د) اعتقاد قلبی به خدا و تسلیم در برابر فرامین و اوامر الهی.ص40

15- کدام یک از گزینه های زیر، نادرست است؟

الف) در برخی از قرآن ها، بعد از واو جمع، الف ناخوانا نیامده است.

ب) حروف شمسی شامل 16 حرف می باشند.ص43

ج) الف جمع در آخر کلمه و بعد از واو جمع می آید و خوانده نمی شود.

د) همزه ی ساکنه در کلمه ی اوتمن در صورت ابتدا به همزه وصل مضموم، تبدیل به واو مدی می گردد.

16- ترجمه ی صحیح عبارت را بیابید: « و الصبح اذا تنفس »

الف) و قسم به صبح هنگامی که تنفس کند. ص53

ب) و صبح، همان زمانی است که تنفس می کنند.

ج) صبح، زمانی آغاز می شود که اراده کنند.                        د) و صبح گاه که تنفس می کنی.

17- دائره ی اخلاص در قرآن کریم، در ارتباط با چه چیزهایی مطرح شده است؟

الف) خداوند-شهیدان-شیطان                                        ب)پیامبران-خداوند-دین خدا.ص54

ج) درستکاران-شیطان-مومنین                          د) پرهیزکاران-دین خدا-پیامبران

 

18- در کدام یک از موارد اشاره شده، هاء ضمیر اشباع می شود؟

الف) حرف قبل از آن، دارای صدای کوتاه می باشد.ص57

ب) حرف بعد از آن، مشدد باشد.

ج) حرف مابعد آن ساکن باشد.               د) ماقبل آن یکی از حروف مدی باشد.

19- کدامیک تعریف صحیحی از « التقاء ساکنین » می باشد؟

الف) نون ساکنی است که نوشته نشده ولی خوانده می شود.

ب) اگر هر حرف ساکن در کنار یکدیگر قرار بگیرند، حرف ساکن اول مکسور شود.ص58

ج) اگر هر حرف ساکن به هم برخورد کنند، نمی توانیم آنها را بخوانیم.

د) تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده یا حرف مدی.

20- چه چیز، در راس برنامه های انبیاء قرار دارد؟

الف) دعوت مومنین به نماز جماعت.                    ب) قرائت قرآن کریم همراه با صوت دلنشین.

ج) تعلیم دین به مسلمانان.                               د) تزکیه و تعلیم.ص62

21- عبارت صحیح را بیابید:

الف) وقف در آخر کلمه به سه روش انجام می شود.

ب) چنانچه حرف آخر کلمه دارای تنوین نصب باشد، در هنگام وقف، تنوین به یاء مدی تبدیل می شود.

ج) وقف جایز، یعنی حتماٌ باید وقف بکار ببریم.

د) ابدال، یکی از اقسام وقف است.ص65

22- در قرآن کریم ، « خوف » در رابطه با چه گروهی مطرح نشده است؟

الف) کسانی که از عذاب آخرت می ترسند.

ب) اشخاصی که برای رضای خدا می جنگند.ص74

ج) بیمناکان از خداوند.

د) اولیاء الله شهیدان مومنان پرهیزگاران.

23- کدام گزینه ی زیر، در رابطه با حرف « ذ » نمی باشد؟

الف) برای تلفظ، نوک زبان با فشار دندان ها می چسبد.ص79

ب) در فارسی با صدای « ز » ادا می شود.

ج) بخش مجاور نوک زبان به سر دندان های بالا متصل می شود.

د) صدای این حرف، ظریف، نازک و کم حجم است.

24- کدام گزینه، از آداب سخن گفتن نمی باشد؟

الف) قول سدید                                            ب) قول حسن                   

ج) قول کافران        .ص88                                         د) قول معروف

25- بر اساس آیات سوره ی لقمان، ویژگی های محسنین کدام است؟

الف) آنان که زکات می پردازند.

ب) کسانی که نماز را برپا می دارند.

ج) کسانی که خدا را در همه جا می بینند.

د) گزینه ی الف و ب.ص96

 

26- کدامیک از گزینه های زیر، پاداش و جزای نیک محسنین نمی تواند باشد؟

الف) برابری اعمال آنان با پیامبران.ص97               ب) هدایت به راه های خداوند

ج) اعطای اجر عظیم اخروی                             د) حمایت خداوند از آنان

27- آیه ی بیان شده، مربوط به کدام است؟ « و طبع علی قلوبهم »

الف) قلب سلیم        ب) قلب قسی                     ج) قلب مهر خورده.ص104      د) قلب ناپاک

28- حرف « راء » در کدامیک ا زشرایط زیر، تفخیم می شود؟

الف) وقتی که « ر » مکسور باشد.

ب) « ر » در همه ی موارد تفخیم می شود.

ج) زمانی که حرف « ر » ساکن ماقبل ساکن ماقبل مکسور باشد.

د) وقتی که پس از « ر » الف یا واو مدی باشد.ص107

29- کدامیک، از مهم ترین صفات حروف نمی باشد؟

الف) استفال                       ب) ابدال.ص99                   ج) اطباق              د) لین

30- آثار خشوع، کدامند؟

الف) التجاء به خداوند خوف و رجاء

ب) عدم دین فروشی فرمانبری از خداوند

ج) خلق و خوی نیکو احترام به خلق

د) الف و ب.ص132تاريخ : پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۹۰ | ۹:۲۵ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه 7

 

1-         کشش صوت د ر حروف مدی :

الف : به میزان 4 حرکت طول                 ب : به میزان 6 حرکت قصد 

ج : به میزان 2 حرکت توسط                 د : به میزان 6 حرکت طول میگویند

2-         مد در لغت به معنی :

الف : امتداد صوت            ب: کشش               ج : بزرگ             د : دگرگونی

3 حروف مدی عبارتند از :

الف :  ج - و ه      ب  : ی - و الف       ج : الف - ه - ی       د : و - الف د       

4-         اسباب مد عبارتند از :

الف : همزه و سکون          ب : تشدید     ج : سکون         د : الف و ب درست است

5-         قسم های خشوع چه هستند ؟

الف : روح          ب : قلب             ج : اعضا                 د : قلب و اعضا و جوارح

6 اقلاب چیست ؟

  الف : تبدیل نون ساکن و تنوین به میم ساکن وقتی آنها به حرف (باء) برسد

ب : تنوین          ج : نون ساکن وقتی به حرف (یاء) برسد         د : نون ساکن

 

 

7- اخفاء چیست ؟  

  الف : تلفظ تنوین                   ب : حرف بعد آن تشدید ندارد

ج : تلفظ نون                           د : تلفظ تنوین و نون ساکن

8- فضیلت های نماز شب عبارتند از :

الف :رمز سلامتی      ب: روشنایی قبر      ج : محو کردن گناهان      د : همه موارد

9 از مهمترین آثار گناهان چیست ؟

الف : تسلط شیطان      ب : رنجش خداوند        ج : نزول بلایا        د: ضعف ایمان

10 شرایط تدقیق حرف راء چیست ؟

الف : اگر (ر) کسره باشد            ب: اگر (ر) ساکن و قبل آن فتحه باشد  

ج : وقتی (ر) ساکن و قبل آن کسره باشد            د : (ر) ساکنی که بعد آن یاء مدی باشد

11 الفبای زبان عربی از نظر تفخیم و ترقیق چه حالت هایی دارد؟

الف : حروفی که همیشه تفخیم و ترقیق می شوند          

    ب  : حروفی که گاهی تفخیم و ترقیق مشوند       

    ج  : حروفی که تابع حرف مابعد خود می باشند             

   د   : الف وب درست است

12 تفخیم یعنی چه :    الف : بزرگداشت                 ب : درشت                               ج : پرحجم ادا نمودن حرف                             د : فاخر

13- کدام یک از حروف زیر بدون و استثناء تفخیم می شوند ؟

الف : حروف اطباق        ب: حروف استعلاء       ج : حروف مفتوح          د : حروف مکسور

14- ترقیق یعنی چه : الف : بزرگداشت                         ب : رقیق               ج : رقیب        

د : نازک کردن حرف طوری که دهان از صدای آن حرف پر شود

15- چه حروفی ترقیق می شوند ؟   الف : حروف استفال             ب: حروف (ر، ل )

ج : حروف استعلاء               د : حروف مضموم

16- منظور از قلب در قرآن چیست ؟

الف : قلب انسان          ب : روح         ج : نفس               د : الف و ب درست است 

17 بر حسب اعمال قلب انسان در قرآن چند حالت دارد؟

الف : قلب سخت              ب: قلب شیطانی             ج: قلب قسی        د: الف و ج 

18 صفات حروف را نام ببرید.

الف : استعلاء         ب : قلقله           ج : لین غنه              د : همه موارد

19 صدای حرف استعلاء چه طور می شود ؟       الف : درشت و پر حجم می شود

ب : در سکون کاملاً حبس می شود            ج: حروف مشدد با دقت ادا شده

د : صدای آن به میزان دو حرکت از خیشوم خارج می شود

 

20 اطباق یعنی چه ؟ الف : میل به بلندی             ب: روی هم قرار دادن دو سطح

ج : آزاد و رها کردن صدا                د : پایین آمدن

21-  ویژگی محسنین چیست ؟       

 الف : کسان که نماز می خوانند         ب: به مسلمانان کمک میکنند

ج : زکات می پردازند                 د : الف و ج

22 هرگز پیامبر بر منبر ننشست مگر اینکه بگوید :

الف : به نام خداوند بخشنده مهربان                ب: پناه میبرم به خدا از شر شیطان

ج : ای کسانیکه ایمان آوردید تقوای الهی پیشه کنید          د : الف و ب

23 - منظور از خوف در قرآن چیست ؟   الف : خودداری از گناه           ب: اطاعت خداوند

ج : شریک قرار ندادن برای خدا               د : خود داری از گناه و طاعت خداوند

24 وقف به ابدال چه می باشد؟

الف : وقتی حرف آخر کلمه (ﻪ-ﻩ) باشد                  ب :وقتی حرف آخر کلمه ساکن باشد    

ج : وقتی حرف آخر ٍ  باشد               د : وقتی حرف اول کلمه (م) باشد

25 اخلاص در قرآن در رابطه با چند چیز مطرح شده ؟   الف : در رابطه با خدا و پیامبران

ب : در رابطه با شیطان           ج : در رابطه با انسان          د : الف و ب

 

26- همزه وصل در چه کلماتی می آید ؟    الف : در آخر کلمه ای که با حرف ساکن آغاز شده

  ب : در اول کلماتی که با حرف ساکن یا مشدد آغاز شده       ج : در  اول کلمه که با حرف مشدد آغاز نشده          د : در اول کلمه ای که با حرف ساکن آغاز می شود

27- بعد از همزه وصل چه کلمه ای قرار دارد ؟   الف : ساکن یا مشدد              ب : ساکن    

ج : مشدد                         د : -ً  

28- همزه وصل در اسم ها همیشه :   الف : کسره است            ب : فتحه

ج : -ً                             د : ضمه

29- اگر حرف بعد از ساکن فتحه باشد :       الف : همزه وصل فتحه دار می شود     

 ب : همزه وصل کسره دار می شود       ج : همزه ضمه داده می شود          د : -ً میگیرد

30- همزه وصل در چه فعلی در صورت ابتدا کسره خوانده می شود ؟   الف : ایتو             

ب : ابنوا                      ج : ائذن                   د: ائتنا

31- در کدام همزه ساکنه به همزه وصل تبدیل به (واو) عدی می گردد؟    الف : اوتمن

ب : اقضوا                    ج : ائتوا                د : امشوا

32 حذف شمسی کدام اند؟       الف : الف         ب : ب        ج : ت         د : ع

33- بِرّ به چه معنی است ؟   الف : نیکوکار          ب : گاهی نیکی کردن   

  ج : نیکی گسترده             د: نیکوکاران

 

34- بًر به چه معنی است ؟    الف : نیکوکار       ب: نیکی گسترده        ج : نیکوکاری

د : نیکی به فقرا

35 جمع کلمه بَر چیست ؟     الف : ابرار      ب: برور       ج : براران      د : اِبرار

36 منظور از بِد و نیکی چیست؟    الف : نیک به فقرا          ب: تقوای الهی

ج : صدقه دادن                د : زکات

37- حروفی که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند کدامند ؟     الف : و ا- ل- ی

ب : و الف ه                  ج : و الف                     د : و الف ی

38- ویژگی های عمل صالح :          الف : منشاء آن ایمان به خدا و روز قیامت باشد

ب : همراه اخلاص           ج : او در مسیر رشد و هدایت قرار گیرد        د : همه موارد

39- حروفی که تلفظ آن در عربی با فارسی فرق دارد کدام اند؟    الف : د ذ ر

ب : ه خ  - ج       ج : ث ح ذ           د : هیچ کدام

40 صداهای کوتاه چه هستند ؟   الف : -َ         ب : ا         ج : -ً      د : یاء عدیتاريخ : پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۹۰ | ۹:۲۴ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه 6

به نام خدا

سئوالات تشریحی:

3)          معنای لغوی مصیبت را بیان کنید و انواع مصیبت ها را بر اساس آیات قرآن بنویسید.

4)          4 مورد از آداب تلاوت قرآن را نام ببرید.

5)          وجوه اعجاز قرآن را نام برده و یک مورد را با ذکر مثال توضیح دهید.

6)          تفاوت 2 کلمه "بِرّ" و "بَرّ" را بنویسید و بیان کنید در قرآن منظور از "بِرّ" چیست؟

7)          خوف یعنی چه و منظور خداوند از اینکه می فرماید از من بترسید چیست؟

8)          در قرآن کریم اخلاص در رابطه با چند چیز مطرح شده است؟

 

سئوالات تستی:

1)          در ابتدای چند سوره حروف مقطعه آمده است و حروف مقطعه بدون تکرار چند حرف است؟

الف)29 سوره ، 41 حرف     ب) 92 سوره ، 14 حرف     ج) 29 سوره ، 14 حرف     د) 24 سوره ، 14 حرف

2)          صداها در زبان عربی ... نامیده می شوند و 28 حرف زبان عربی ... گویند.

الف)مصوِّت مصوّت     ب) صامت مصوّت     ج) مصوّت صامت     د) صامت صامت

3)          صداهای کشیده و صداهای کوتاه را به ترتیب چه نامند؟

الف)حرکات- حرکات     ب) حروف مدّی - حرکات     ج) حروف مدّی حروف مدّی     د) حرکات حروف مدّی

4)          مهمترین عوامل رشد استعدادهای مثبت انسان از دیدگاه قرآن کدام گزینه معرفی شده است؟

الف)ایمان و تقوی     ب) عمل صالح و تقوی     ج) ایمان و عمل صالح     د) احسان و نماز

5)          در کدام کلمه واو مدی ناخوانا آمده است؟

الف)اُولی     ب) باءُ و     ج) سَعَو     د) عَتَو

6)          حمزه وصل در الف و لام تعریف و اسم ها به ترتیب چگونه است؟

الف)مکسور- مکسور     ب) مفتوح - مکسور     ج) مفتوح - مفتوح     د) مکسور مفتوح

7)          در کلمات: هُداهُ و عِبادِهِ به ترتیب چه قواعدی بکار رفته است؟

الف)اشباع بلا اشباع     ب) بلا اشباع - اشباع     ج) اشباع - اشباع     د) بلا اشباع بلا اشباع

8)          آیه شریفه قد افلح مَن تزکّی بیانگر کدام کاربرد تزکیه نفس در قرآن است؟

الف)هدف رسالت پیامبران     ب) نتیجه تزکیه نفس     ج) عامل رستگاری     د) تزکیه بدون پیروی از شرع ممکن نیست

9)          علامت وقف (قلی) بیانگر چیست؟

الف)وقف ممنوع                                                     ب) وقف جایز که وصل کردن بهتر از وقف است    

ج) وقف لازم                                                         د) وقف جایز که وقف کردن بهتر از وصل است

 

10)        صدای تلفظ کدام حروف از وسط حلق ادا می شود؟

الف)غ - ق     ب) خ - ح     ج) ع - غ     د) ح ع

11)        از دیدگاه قرآن سخن خالی از دروغ و تهمت و در عین حال مفید را چه نامیده می شود؟

الف)قول لیّن     ب) قول معروف     ج) قول حسن     د) قول سدید

12)        کسی را که بی هیچ قید و شرطی تسلیم اوامر و افعال خداوند باشد را چه نامند؟

الف)مومن     ب) محسن     ج) مسلمان     د) متقی

13)        کدام یک از حروف زیر از حروف اطباق است؟

الف)ق     ب) خ     ج) ص     د) غ

14)        در کلمه سوف کدام صفت حروف وجود دارد؟

الف)استعلاء     ب) استقال     ج) غُنّه     د) لین

15)        کدام حروف همیشه تفخیم هستند؟

الف)استفال     ب) راء و لام     ج) استعلاء     د) قلقله

16)        در کدام کلمات قاعده ادغام رعایت نمی شود؟

الف)قِنوان قل لهم     ب) عبدتم قل ربّ     ج) دُنیا - بنیان     د) کَم من دنیا

17)        در کلمات مَن یُرید و مِن رزقٍ به ترتیب کدام قاعده ادغام بکار رفته است؟

الف)باغُنه بی غُنّه     ب) بی غنه بی غنه     ج) باغنه با غنه     د) بی غنه با غنه

18)        رمز سلامتی و روشنایی قبر از فضایل کدام نماز مستحبی است؟

الف)نافله صبح     ب) نماز شب     ج) نماز زیارت     د) نماز اول ماه

19)        در کلمات ذَنب، چه قاعده ای بکار رفته است؟

الف)اظهار     ب) اقلاب     ج) اخفاء     د) ادغام

20)        در کلمات اِن هُوَ مَن زکّاها به ترتیب چه قاعده ای بکار رفته است؟

الف)اظهار - اقلاب     ب) ادغام - اخفاء     ج) اظهار - اخفاء     د) اخفاء اظهار

21)        در کلمات دابه و نوحیها به ترتیب چه نوع مدّ وجود دارد؟

الف)لازم - فرعی     ب) اصلی - لازم     ج) فرعی - اصلی     د) لازم اصلی

22)        در کلمات جیءَ و جاءَ به ترتیب کدام مد است؟

الف)متصل - منفصل     ب) منفصل - منفصل     ج) متصل - متصل     د) منفصل متصل

23)        در کلمات مِن تُرابٍ و اِن کُنتُم به ترتیب چه قاعده ای است؟

الف)اخفاء - اظهار     ب) ادغام - اخفاء     ج) اظهار - اظهار     د) اخفاء اخفاء

24)        در کلمات سمیعٌ بصیر سمیعٌ قریب به ترتیب چه قاعده ای به کار رفته است؟

الف)اقلاب - ابدال     ب) ابدال - اظهار     ج) اقلاب - اخفاء     د) اخفاء اظهار

25)        نون ساکنه و تنوین در برخورد با حروف الفبای عربی دارای چهار حالت است:

الف)اظهار- اطباق- ادغام- اخفاء     ب) اخفاء- استعلاء- اظهار- ادغام     ج) ادغام- اقلاب- اخفائ- اظهار     د) استفال- قلقله- غنه- استعلاء

26)        از دیدگاه امام سجاد (ع) آیه: ما اصابَ مِن مصیبةٍ فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتابٍ ...در حق چه افرادی است؟

الف)ظالمین     ب) اهل بیت (ع)     ج) متقین     د) مشرکین

27)        در کلمات قُرآنَ فِرعَون حکم راء چیست؟

الف)تفخیم - ترقیق     ب) ترقیق - تفخیم     ج) ترقیق تر قیق     د) تفخیم تفخیم

28)        در کلمات رَسُولُ الله و بِسمِ الله به ترتیب حکم لام جلاله کدام است؟

الف)ترقیق - ترقیق     ب) تفخیم - تفخیم     ج) تفخیم- ترقیق     د) ترقیق تفخیم

29)        قرآن می فرماید: در روز قیامت مال و فرزندان سودی نمی بخشد مگر کسیکه با قلب ... به پیشگاه خدا آید.

الف)مهر خورده     ب) سلیم     ج) قسی     د) ناپاک

30)        عبارت قطب جد مربوط به کدام صفت حروف است؟

الف)استعلاء     ب) استفال     ج) قلقله     د) لین

31)        عبارت: خدا را چنان عبادت کنی که گویی او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند در وصف کدام واژه است؟

الف)محسن     ب) احسان     ج) مخلص     د) متقی

32)        "خودداری از گناهان و برگزیدن طاعت خداوند" در قرآن چه نامیده می شود؟

الف)اخلاص     ب) احسان     ج) خوف     د) بر

33)        علائم ج و صلی در وقف چیست؟ (به ترتیب)

الف)وقف بهتر از وصل است- وصل بهتر از وقف است     ب) وصل بهتر از وقف است - وقف بهتر از وصل است

ج) وقف جایز- وقف لازم     د) وقف و وصل یکسان است- وصل بهتر از وقف است

34)        در کلمات هُمَزَةٍ هُدیً در موقع وقف کدام است؟

الف)ابدال- ابدال     ب) اسکان - ابدال     ج) اسکان - اسکان     د) ابدال اسکان

35)        عامل رستگاری چیست؟

الف)اخلاص     ب) ایمان     ج) تزکیه نفس     د) احسان

36)        در کلمات: مَعَهُ لَهُ الحَمد به ترتیب چه قواعدی است؟

الف)اشباع- اشباع     ب) بلا اشباع- بلا اشباع     ج) بلا اشباع- اشباع     د) اشباع بلا اشباع

 

37)        برای رفع التقاء ساکنین، تنوین به صورت ... خوانده می شود:

الف)مفتوح     ب) مکسور     ج) مضموم     د) ساکن

38)        همزه وصل در کلمات : اسمُ ابنُوا به ترتیب دارای چه حرکتی است؟

الف)مکسور- مفتوح     ب) مضموم - مفتوح     ج) مکسور - مکسور     د) مفتوح مکسور

39)        بر اساس قرآن سازنده شخصیت انسان چیست؟

الف)ایمان     ب) تزکیه نفس     ج) عمل     د) تقوی

40)        حروف مقطعه در کلمات: حاء میم و الف لام میم را به ترتیب چند حروف هستند؟

الف)2 حرفی- 3 حرفی     ب) 4 حرفی- 5 حرفی     ج) 2 حرفی- 4 حرفی     د) 4 حرفی- 4 حرفیتاريخ : پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۹۰ | ۹:۲۳ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه 5

1-         کدام گزینه جز آداب تلاوت نیست؟

دعا          طهارت          استمازه          اخلاص

2-         مهمترین آداب تلاوت کدام گزینه است؟

تدبر          ترتیل          خشوع در تلاوت          سکوت و انصات

3-         «و اذ اقُری ءَ القرآنُ فأستَمِوُ لُهُ وأنصتوأ لَعلکُم تدحمون» اشاره به کدام یک از آداب تلاوت دارد؟

اخلاص          بسمله          استعازه          سکوت و انصات

4-         توجه به معانی آیات و اندیشیدن در آن اشاره دارد به ............ .

تدبر          بسمله          ترتیل          خشوع در تلاوت

5-         هر کس قرآن بخواند و در مقابل خدا............. نکند دلش نرم نمی شود.

تفکر          احترام          خضوع          اندوه

6-         شکرگذاری خداوند چند مرحله دارد؟

یک مرحله          دو مرحله          سه مرحله        چهارمرحله

7-         شکر گذاری در برابر نعمت با نوعی ......... و ........ در تصرف نعمت همراه است.

مدافیت و مواظبت                        مدافیت و احترام

احترام و مواظبت                         زیاده خواهی و مدافیت

8-         کدام یک از آداب تلاوت از آداب باطنی تلاوت سرچشمه می گیرد؟

تدبر          تفکر          بسمله          خشوع

9-         تدبر در قرآن به چه معناست؟

قاری قرآن به معنای آیات توجه کند       

قاری با خشوع قرآن را تلاوت کند

قاری قرآن را با صوت بخواند        

قاری توجه به معانی کند ، تفکر برهانی قرآن و  درس و عبرت گرفتن از آن

10-       خواندن قرآن به صورت منظم و شمرده نشان دهنده کدام یک از آداب تلاوت قرآن است؟

تدبر          ترتیل          خشوع          صدای نیکو

11-       پناه بردن و پناهنده شدن به خداوند از شر شیطان مربوط به کدام یک از آداب تلاوت قرآن است؟

سبمله          استعازه          اخلاص          طهارت

12-       الفبای زبان عربی از چند حروف تشکیل شده است؟

29         28          27          32

13-       تلفظ کدام یک از حروف زیر در عربی با زبان تفاوت ندارد؟

ح          ف          د          خ

14-       حروف مقطعه .............. حرف هستند؟

11          13          14          17

15-       کدام یک از حروف زیر جز حروف مقطه نیست

ن          ق          س          غ

16-       صداها در زبان عربی چه نامیده می شود؟

اصوات          مصوت          صوت          صوات

17-       کلمه مَالَهَا از چند حرف تشکیل شده است؟

2          3          1          4

18-       قرار گرفتن الف مّدی بعد از کدام حروف دهان به صورت عمودی باز می شود و مدّی درشت و پر حجم شنیده می شود؟

خ،ص،ظ،ع          غ،ط،س،ض          و،غ،ع،ق          ح،ذ،ر،ز

19-       کدام گزینه جز اعجاز علمی قرآن نیست؟

حرکت کره زمین          لقاح بادها          حرکت کرات در مدار          روز و شب

20-       انسان موجودی چند بعدی است؟

3بعدی          2 بعدی          تک بعدی          هیچکدام

21-       اعتقاد قلبی به خدا و تسلیم در برابر فرامین و اوامر الهی نشان دهنده چیست؟

حاکمیت          ترس          ایمان          هیچکدام

22-       برّ در زبام عربی به چه معنی است؟

نیکوکار          نیکی          نیکی گسترده          انکار

23-       کدام واژه بر پاکی و صفا دلالت دارد؟

طهارت          اخلاص          ترتیل          استعازه

24-       اشباع بر لغت به چه معنی است؟

غلیظ کردن          پرکردن          زیاد کردن          سیر کردن

25-       پاک کردن و پاکیزه گردانیدن به چه معنی است؟

تزکیه          طهارت          شستشو          ستون

26-       در عربی قدس به چه معنی است؟

خضوع          استحازه          خوف          حقی

27-       در قرآن خوف در رابطه با کدام گروه بیان نشده است؟

شیطان          بیمناکان از خدا          شهیدان          مستضعفان

28-       «ولِمن خاف مقام ربّه جنّتان» اشاره به کدام گروه دارد؟

بیمناکان از خدا          مومنان          بهشتیان          شیطان

29-       کدام جز پاداش محسنین نیست؟

اعطای اجر عظیم اخروی                 اعطای علم و حکمت

اعطای شأن و ثروت                       حمایت خداوند از محسنین

30-       منظور از قلب در قرآن کریم چیست؟

باطن          احساس          روح          مهر

31-       کشش صوت در حروف مدی به میزان 6 حرکت را.................. گویند.

توسط          قصد          طول          هر 3 مورد

32-       کدام مورد جز آثار خشوع نیست؟

خوف و غضب       التجا  به خداوند        فرمانبرداری از خداوند     عدم دین فروشی

33-       نماز شب از نمازهای .................. است.

واجب          مستحبی          یومیه          هیچکدام

34-       تمام حروف استلاء بودن استثنا ................. می شود.

ترقیق           ادغام          تفخیم         اخفا

35-       ترقیق ضد ................ است.

ادغام          تدقیق          هیچکدام         هر دو مورد

36-       برحسب اعمال، قلب انسان حالات متصف می گیرد که این حالات عبارتند از.......... .

قلب قسی          قلب ناپاک          قلب سلیم          هر سه مورد

37-       قلقله به چه معناست؟

آزاد و رها کردن      پست شدن       روی آوردن       میل به بلندی

38-       حقیقت عبادت چیست؟

طهارت          اخلاص          خشوع          دعا

39-       این سخن از کیست: «در اخلاص آن است که بگوی پروردگار من خدای یکتاست و بدان چه امر شده ای استوار و ثابت قدم باش» ؟

پیامبر اکرم(ص)          امام صادق(ع)          امام علی(ع)          هیچکدام

40-       زمان هایی که دعا مناسبت دارد...................... تلاوت قرآن است.

بعد از          پیش از           هنگام مشکل          هر سه موردتاريخ : پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۹۰ | ۹:۲۱ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه 3

 

1-نخستین گام در آگاهی از معارف قرآن فراگیری ........است.

الف)ترتیل                    ب)تجدید                     ج)قرائت                       د)هیچکدام

2-این سخن از کیست: قرآن سفره گسترده الهی است پس تا می توانید آن را فرا گرفته وبهره ببرید.

الف)حضرت علی (ع)         ب)پیامبر اکرم(ص)           ج)حضرت صادق(ع)           د)هیچکدام

3-این سخن از کدام بزرگوار است: قرآن را بیاموزید زیرا بهترین گفتار است

الف)حضرت صادق(ع)         ب)پیامبر اکرم(ص)           ج)حضرت علی(ع)        د)هیچکدام

4-قاریان وحافظان قرآن............و.................. می باشند

الف)اشرف ملت وحاملان اسلام                                   ب)اشرف امت وحاملان وپرچمدارن اسلام

ج)حاملان وپرچمداران اسلام                                       د)پرچمداران اسلام

5-" قرآن پیمان خداوند وبه سوی مخلوقش می باشد پس سزاوار است که هر مسلمان در پیمان نامه خود بنگرد و روزانه حداقل پنجاه آیه از آن را بخواند"

الف)امام علی(ع)         ب)پیامبر اکرم(ص)               ج)امام صادق(ع)                 د)امام باقر(ع)

6-بارالها ! به وسیله ی قران سینه ی مرا گشاده گردان وجسمم را با آن به خدمت بگیر، بخشهایی از دعای امیرمؤمنان در کدام کتاب آمده است.

الف)بحارالانوار                    ب)نهج البلاغه                         ج)بحرالنور                  د)هیچکدام

7-استعاذه به چه معناست؟

الف)پناهده شدن                                              ب)پناه بردن و پناهنده شدن به خدا از شر شیطان

ج)پناه بردن از شر شیطان                                 د)همه ی موارد

 

 

8-معنای لغوی بسمله چیست؟

الف)به نام خدا                                                  ب)ذکربسم الله الرحمن الرحیم در سر آغاز کتاب الهی

ج)به نام خداوند بخشنده مهربان                           د)همه ی موارد

9-از مهم ترین آداب تلاوت قرآن چیست؟

الف)تدبر                         ب)ترتیل                       ج) 3 مرحله                      د)خشوع در تلاوت

10-تکرار آیه ی الحمدالله رب العالمین به چه منظور است؟

الف)واجب ساختن تکرار آیه در تمام نمازها                                        ب)گسترش فرهنگ شکر گذاری 

ج)گسترش فرهنگ عبودیت                                                               د)همه ی موارد

11-شکرگذاری چند مرحله دارد

الف)4 مرحله                     ب)2 مرحله                         ج)3 مرحله                     د)هیچکدام

12-مصوٌت چیست؟

الف)حرکات در زبان عربی                                                     ب)صداها در زبان عربی

ج)حروف مدی در زبان عربی                                                  د)هیچکدام

13-صداها در زبان عربی از نظر کیفیت به چند گروه تقسیم می شوند

الف)سه گروه                        ب)دو گروه                        ج)چهار گروه                       د)یک گروه 

14-اثبات رسالت وتصدیق پیامبری به چه موردی نیاز دارد

الف)نیازمند برهان واستدلال است                                                ب)به تصدیق پیامبران دیگر نیاز دارد

ج)به معجزه نیاز دارد                                                                 د)به همه ی موارد نیاز دارد

15-از مصادیق اعجاز علمی قرآن است

الف)قانون زوجیت                                                                     ب)حرکت کره زمین             

   ج)لقاح با دما و حرکت کرات در مدار                                           د)همه ی موارد

16-منظور از ایمان چیست؟

الف)اعتقاد قلبی به خدا                                               ب)تسلیم در برابر فرامین واوامر الهی

ج)گزینه ی الف و ب                                                       د)هیچکدام

17-از ویژگیهای عمل صالح که رد قرآن به آن اشاره شده است

الف)همراه با اخلاص باشد                                                       ب)قلبی باشد

ج)انسان را درمسیر رشد و هدایت قرار می دهد                              د)گزینه ی الف و ج

18-واژه اخلاص در قرآن کریم در ارتباط با چه مواردی مطرح شده است

الف)در رابطه با خداوند                                                  ب)در رابطه با دین خداوند 

ج)در رابطه با شیطان                                                     د)همه ی موارد

19-تزکیه در معنا لغوی به چه معناست

الف)تطهیر نفوس                                                  ب)پاک کردن و پاکیزه گرداندن

ج)هردو مورد                                                       د)هیچکدام

20-چه چیز عامل رستگاری عنوان شده است

الف)ایمان                   ب)تزکیه ی نفس                      ج)توحید                  د)همه ی موارد        

21-ابدال به چه معنی است

الف)تبدیل کردن حرفی به حرف دیگر                                              ب)تبدیل و تغییردادن

ج)هردو مورد                                                                             د)هیچکدام

22-منظور از خوف رد قرآن کریم چیست؟

الف)ترس                                                                         ب)ترس از آینده و اندوه در گذشته                            

ج)خودداری و برگزیدن طاعت خداوند                                     د)همه ی موارد

23-قرآن کریم سخن گفتن را به چند دسته تقسیم کرده است؟

الف)3 دسته                            ب)2 دسته                        ج)4 دسته                          د)1 دسته

24-در قرآن کریم چه نوع سخن گفتن را متذکر شده است؟

الف)قول سدید                ب)قول محسن                    ج)قول معروف                 د)گزینه ی الف و ج

25-از زبان چند گناه صادر می شود

الف)20 گناه                             ب)10 گناه                     ج)30 گناه                   د)حدود 30 گناه

26-خداوند در کتاب سوره ویژگیهای محسنین را بر می شمارد

 الف)حجرات          ب)لقمان                     ج)ق                       د)نازعات

 

 

27-از ویژگیهای محسنین کدام است

الف)کسانی که نماز را بر پا می دارند                                       ب)به آخرت یقین دارند

ج)محسنین اهل تقوی هستند                                                  د)همه موارد

28-اجزای محسنین که رد قرآن اشاره شده است

الف)جلب حجت الهی و اعطای علم وحکم         ب)اعطای اجر عظیم اخروی و حمایت خداوند از محسنین

ج)هردو مورد                                                         د)هیچکدام

29-استعلاء به چه معنا است

الف)میل شدید                                                         ب) میل به بلندی وعظمت 

ج)میل به بلندی                                                         د)هیچکدام

30-اطباق به چه معنا است

الف)روی هم قرار دادن دو سطح                                         ب)رو یهم قرار دادن زبان با سقف دهان

ج)منطبق شدن بخشی از زبان با سقف دهان                                 د)همه ی موارد

31-حالات مختلف قلب انسان کدام است

الف)قلب مریض وقلب قسی                                              ب)قلب ناپاک وقلب مهر خورده

ج)قلب سالم وقلب سخت                                                  د)الف وب

32-قلب سلیم قلبی است که خدا را ملاقات کند در حالی که هیچکس جز اودر آن نباشد از کدام بزرگوار است

الف)امام علی (ع)                                                          ب)امام صادق(ع)

ج)پیامبر اکرم(ص)                                                           د) هیچکدام

33-تفخیم به چه معنا است

الف)فخر فروشی               ب)افتخار کردن               بزرگداشت                      د)بزرگ کردن     

34- بر اساس آیات قرآن کریم مصیبت به چه نوع است

الف)سه نوع                         ب)دو نوع                           ج)چهار نوع                      د)یک نوع

35- آثار گناهان عبارتند از :

الف)قساوت قلب، غفلت، سلب توفیق، تسلط شیطان            ب)رنجش خاطر پیامبر وائمه اطهار ، زوال ایمان    

ج)الف و ب                                                               د)هیچکدام

36- از نظر قرآن کریم یکی از ویژگیهای عبدالرحمن است

الف)نماز خواندن                                                                            ب)بندگان خالص              ج)نماز شب خواندن                                                                          د)شب زنده داران

37خشوع به چه معناست؟

الف)فروتنی                        ب)کرنش                        ج)خاشع بودن                  د)همه ی موارد     

38- انواع مد به چند دسته تقسیم می شوند

الف)دو دسته                       ب)چهار دسته                       ج)سه دسته                      د)یک دسته

 

39-مدٌلین چیست؟

الف)2 حرف ساکن کنار هم                                            ب)حروف تشدید دار وساکن کنار هم

ج)حروف صدادار وحروف ساکن کنار هم                            د) (واو ساکن ماقبل مفتوح و یاء ساکن ماقبل مفتوح حرف ساکن واقع شود).

40-آثار خشوع کدام موارد هستند

الف)فرمانبرداری                                                                     ب)عدم دین فروشی                         

ج)خوف ورجاء                                                                      د)همه ی موارد                   

 

پاسخ صحیح به سوالات

1-         ج

2-         ب

3-         الف

4-         ج

5-         د

6-         ج

7-         د

8-         د

9-         ب

10-       ب

11-       الف

12-       ج

13-       الف

14-       د

15-       د

16-       ب

17-       د

18-       ج

19-       ج

20-       ج

21-       د

22-       ب

23-       ج

24-       ب

25-       ج

26-       ج

27-       الف

28-       د

29-       الف

30-       الف

31-       د

32-       ب

33-       ج

34-       ب

35-       ج

36-       ج

37-       الف

38-       الف

39-       د

40-       دتاريخ : پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۹۰ | ۹:۱۹ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه 2

 

1-کدام یک از اداب تلاوت قران است؟

الف)طهارت        ب)سکوت وانصات      ج)ترتیل      د)همه موارد

2-کدام عامل حقیقت عبادت است؟

الف)دعا           ب)طهارت                ج)اخلاص       د)تدبر

3-استعاذه به چه معناست؟

الف)پناهنده شدن به مردم   ب)پناهنده شدن به خدا  ج)پناهنده شدن به پیامبر  د)پناهنده شدن به امامان

4-زبان عربی چندصامت دارد؟

الف)26        ب)28         ج)29       د)32

5-یکی ازراههای اثبات رسالت وتصدیق پیامبری چیست؟

الف)معجزه   ب)عصمت     ج)طهارت     د)همه موارد

6-براساس قران کریم چه عاملی سازنده شخصیت انسان است؟

الف)تقوا    ب)عمل    ج)عبادت    د)پرهیزکاری

7-حروف والی چگونه حروفی اند؟

آ)نوشته شده ولی خوانده نمیشود    ب)نه نوشته میشود نه خوانده میشود    ج)دراخربرخی کلمات می اید وخوانده نمیشود          د)در ذات حرف است

8-کدام گزینه غلط است؟

ا)بعدازهمزه وصل همیشه حرف ساکن یامشدداست.   ب)همزه وصل همیشه در(ال)تعریف همیشه مجروراست      ج)همزه وصل در اسم ها همیشه مکسور است.   د)به حرف لام تعریف نزد حروف شمسی ناخواناست

9-درقران کریم اخلاص در چه رابطه ای بکارنمیرود؟

آ)رابطه باخدا     ب)رابطه بادین خدا    ج)رابطه باپیامبر    د)رابطه با امامان 

10-ایه{ الا لله الدین الخالص} در رابطه با کدام اخلاص بیان شده است؟

ا)پیامبر   ب)شیطان      ج)دین خدا     د)خدا

11- ایه {قل الله اعبدمخلصاله دینی} در رابطه با کدام اخلاص است؟

ا)پیامبر     ب)شیطان     ج)دین خدا   د)امامان 

12-اشباع در لغت و اصطلاح به چه معناست؟

ا)سیرکردن-تبدیل صدای کشیده به کوتاه        ب)سیرکردن-تبدیل صدای کوتاه به کشیده

ج)سیرکردن-حروفی که نوشته شود وخوانده نشود    د)سکون سیرکردن 

13-کدام گزینه از موارد عدم اشباع ها ضمیر است؟

آ)ماقبل ان ساکن باشد     ب)ماقبل ان مشددباشد   ج)حرف مابعد ان ساکن باشد  د)حرف مابعدان مدی باشد

14-کدام گزینه از موارد عدم اشباع ها ضمیر نیست ؟

آ)ماقبل ان ساکن باشد  ب)حرف مابعدان ساکن باشد  ج)حرف مابعد ان مشدد باشد  د)حرف مابعدان مدی باشد

15-کدام عبارت صحیح است؟

آ)تنوین=نون ساکنی است که نوشته نشده ولی خوانده میشود

ب)اشباع=تبدیل صدای کشیده به کوتاه

ج)حروف والی=نوشته شده وخوانده نمیشود

د)همه موارد

16-کدام گزینه نادرست است؟

آ)نتیجه تزکیه نفس به خود انسان باز میگردد.

ب)تزکیه نفس عامل رستگاری است.

ج)بر به معنای نیکی گسترده است.

د)قول معروف به معنی سخن خالی ازدروغ وتهمت است.

17-وقف در قران به چه معناست؟

ا)بلندی صداجهت ادامه قرائت

ب)قطع صداجهت تجدید نفس برای ادامه قرائت

ج)اهسته کردن صدا جهت ادامه قرائت

د)همه موارد

18-کدام قول است که درسه موضع از از قران بکارمیرود؟

ا)قول معروف  ب)قول سدید   ج)قول حسن    د)قول شر

19-خطرناکترین وگناهکارترین عضو بدن کدام است؟

ا)چشم      ب)پا     ج)گوش      د)زبان  

20-موثرترین عضو بدن در طاعت و عبادت است؟

آ)زبان  ب)گوش   ج)چشم   د)دست 

21-کدام گزینه نادرست است؟

ا)صفت/چگونگی وحالت شی   ب)استعلا/میل به بلندی  ج)خوف/گناه   د)

22-اقلاب به چه معناست؟

آ)دگرگونی-تبدیل کردن نون ساکن وتنوین به میم ساکن

ب)دگرگونی-تبدیل کردن نون ساکن وفتحه به میم ساکن

ج)مخفی کردن وپوشاندن-تبدیل کردن نون ساکن وتنوین به میم ساکن

د)مخفی کردن-تبدیل کردن نون ساکن وکسره به میم ساکن

23-کدام گزینه صحیح است؟

آ)مد=به معنای فزونی-امتدادصوت درحروف مدی بیش ازمیزان طبیعی

ب)اقلاب=دگرگونی-تلفظ تنوین ونون ساکن ازخیشوم

ج)اخفا=پوشانیدن-تبدیل نون ساکن وتنوین به میم ساکن

د)اشباع=سیرکردن تبدیل صدای کشیده به کوتاه

24-حروف واسباب مد کدام گزینه است؟

ا)الف.و.ی-همزه.کسره.فتحه     ب)الف.و.ء.همزه سکون تشدید

ج)الف.و.ی.همزه.سکون.تشدید   د)الف.و.ی.فتحه.ضمه.کسره

25-کدام گزینه مربوط به تعریف (ادای حرف از مخرج ان بدون هیچ تغییری)است؟

آ)اظهار   ب)اقلاب    ج)اخفا     د)ادغام

26-کدام گزینه مربوط به تعریف (داخل نمودن حرفی در حرف دیگربه گونه ای که حرف اول تلفظ نشده وبجای ان حرف دوم مشدد اداشود)است؟

ا)اظهار   ب)اخفا   ج)اقلاب   د)ادغام

کدام گزینه در اظهارنون ساکن وتنوین ضروری است؟       -27

ا)نون ساکن وتنوین حرکت دار باشد.     ب)روی نون ساکن وتنوین مکث شود.   

ج)میان نون ساکن وتنوین وحروف حلقی صداقطع نشود.     د)نون ستکن وتنوین اقلاب شود

28-کدام نماز رمز سلامتی بدن وروشنایی قبر است؟

آ)نمازشب     ب)نماز ایت   ج)نماز جمعه   د)نماز میت

29ازنظرقران کریم از ویزگی های عبدالرحمن چیست؟

ا)دادن زکات     ب)گرفتن روزه     ج)عمل صالح    د) نماز شب              

30-در این رسم الخط(صلی) وقف کدام گزینه ضروری است ؟

ا)وقف لازم.لازم وضروری است.     ب)جایز.وقف کردن ونکردن یکسان است  

ج)وقف جایز.یعنی وصل نمودن کلمه به کلمه بعد بهتراست.    

د)وقف جایز.وقف کردن بهتراست.

31-خوف در قران برای چه گروهایی مطرح است؟

ا)صالحان   ب)شهیدان    ج) شیطان     د)همه موارد 

32-ایه (ان فی ذلک لایه لمن خاف  عذاب الاخرت ) درمورد خوف کدام گروه است؟

ا)شهیدان      ب)شیطان   ج)نیکوکاران    د) کسانی که ازعذاب اخرت میترسند

33-کدام گزینه تعریف صحسیحی از استعلا است؟

ا)چگونگی و حالتهایی که درهنگام تلفظ حروف در دستگاه تکلم پدید می اید

ب)میل ریشه زبان به طرف نرم کام در هنگام تلفظ حرف

ج)منطبق شدن بخشی از زبان باسقف دهان

د)چگونگی و حالت های که در هنگام تلفظ حروف در دستگاه تکلم پدید می اید

34-کدام گزینه تعریف ((پایین امدن و دوربودن ریشه از زبان نرم کام است))؟

ا)استفال         ب)قلقله      ج)غنه       د)استعلا  

35-لین به چه معناست؟

ا)پایین ماندن ودوربودن ریشه از زبان نرم کام 

ب)نرم اداشدن حرف واو ساکن ماقبل مفتوح

ج)منطبق شدن بخشی از زبان باسقف دهان

د)چگونگی وحالتی که درهنگام تلفظ حروف در دستگاه تکلم پدید می اید

36-ایه((و طبع علی قلوبهم...))مطابق قران بیانگرکدام قلب است؟

ا)قلب قسی    ب)قلب سلیم     ج)قلب ناپاک     د)قلب مهرخورده

37-در چه مواردی تفخیم استفاده میشود؟

ا)استعلاواطباق       ب)استعلا وترقیق      ج)اطباق وترقبق      د)استعلا واستفعال

38-کدام ضد تفخیم است؟

ا)استعلا         ب)ترقیق         ج)اطباق         د)لین  

39-کدام حروف ترقیق می شوند؟

ا)استعلا       ب)استفعال       ج)اطباق     د)لین  

40-اصل تلفظ لام کدام است؟

ترقیق          استفعال        اطباق          استعلا  تاريخ : پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۹۰ | ۹:۱۸ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

نمونه 1

 

ایام با سعادت مبعث رسول مکرم اسلام و حلول ماه شعبان بر همه مسلمین جهان گرامی باد

 

دانشجویان گرامی لطفا قبل از پاسخ دادن به سوالات تذکرات زیر را مطالعه فرمایید :

1-         دانشجویان کلاس های خانم تسلیمی فقط به سوالات تستی پاسخ می دهند.

2-         دانشجویانی که به دو سوال تشریحی جواب می دهند می توانند به 4 تست به دلخواه جواب ندهند.

                                                                                     با تشکر و آرزوی موفقیت

1- در ابتدای چند سوره حروف مقطعه آمده است و حروف مقطعه بدون تکرار چند حرف است؟

 الف-29 سوره ، 41 حرف     ب- 92 سوره ، 14 حرف     ج- 29 سوره ، 14 حرف     د- 24 سوره ، 14 حرف

 

 2-صداها در زبان عربی ... نامیده می شوند و 28 حرف زبان عربی ... گویند.

الف-مصوِّت مصوّت     ب- صامت مصوّت     ج- مصوّت صامت     د- صامت صامت

 

 3- صداهای کشیده و صداهای کوتاه را به ترتیب چه نامند؟

الف-حرکات- حرکات     ب- حروف مدّی - حرکات     ج- حروف مدّی حروف مدّی     د- حرکات حروف مدّی

 

4- مهمترین عوامل رشد استعدادهای مثبت انسان از دیدگاه قرآن کدام گزینه معرفی شده است؟

الف-ایمان و تقوی     ب- عمل صالح و تقوی     ج- ایمان و عمل صالح     د- احسان و نماز

 

5- علامت وقف (قلی) بیانگر چیست؟

الف-وقف ممنوع                                                     ب- وقف جایز که وصل کردن بهتر از وقف است    

ج- وقف لازم                                                         د- وقف جایز که وقف کردن بهتر از وصل است

 

 6- از دیدگاه قرآن سخن خالی از دروغ و تهمت و در عین حال مفید را چه نامیده می شود؟

الف-قول لیّن     ب- قول معروف     ج- قول حسن     د- قول سدید

 

 7- کسی را که بی هیچ قید و شرطی تسلیم اوامر و افعال خداوند باشد را چه نامند؟

الف-مومن     ب- محسن     ج- مسلمان     د- متقی

 

 8- رمز سلامتی و روشنایی قبر از فضایل کدام نماز مستحبی است؟

الف-نافله صبح     ب- نماز شب     ج- نماز زیارت     د- نماز اول ماه

 

 9- نون ساکنه و تنوین در برخورد با حروف الفبای عربی دارای چهار حالت است:

الف-اظهار- اطباق- ادغام- اخفاء     ب- اخفاء- استعلاء- اظهار- ادغام     ج- ادغام- اقلاب- اخفائ- اظهار     د- استفال- قلقله- غنه- استعلاء

 

 10- قرآن می فرماید: در روز قیامت مال و فرزندان سودی نمی بخشد مگر کسیکه با قلب ... به پیشگاه خدا آید.

الف-مهر خورده     ب- سلیم     ج- قسی     د- ناپاک

 

 

11- عبارت قطب جد مربوط به کدام صفت حروف است؟

الف-استعلاء     ب- استفال     ج- قلقله     د- لین

 

12- عبارت: خدا را چنان عبادت کنی که گویی او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند در وصف کدام واژه است؟

الف-محسن     ب- احسان     ج- مخلص     د- متقی

 

 13- "خودداری از گناهان و برگزیدن طاعت خداوند" در قرآن چه نامیده می شود؟

الف-اخلاص     ب- احسان     ج- خوف     د-بر

 

 14- علائم ( ج و صلی) در وقف چیست؟ (به ترتیب)

الف-وقف بهتر از وصل است- وصل بهتر از وقف است     ب- وصل بهتر از وقف است - وقف بهتر از وصل است

ج- وقف جایز- وقف لازم                                               د- وقف و وصل یکسان است- وصل بهتر از وقف است

 

 15- عامل رستگاری چیست؟

الف-اخلاص     ب- ایمان     ج- تزکیه نفس     د- احسان

 

 16- برای رفع التقاء ساکنین، تنوین به صورت ... خوانده می شود:

الف-مفتوح     ب- مکسور     ج- مضموم     د- ساکن

 

 17- بر اساس قرآن سازنده شخصیت انسان چیست؟

الف-ایمان     ب- تزکیه نفس     ج- عمل     د- تقوی

 

 18- حروف مقطعه در کلمات: ( حاء میم) و( الف لام میم) را به ترتیب چند حروف هستند؟

الف-2 حرفی- 3 حرفی     ب- 4 حرفی- 5 حرفی     ج- 2 حرفی- 4 حرفی     د- 4 حرفی- 4 حرفی

 

19-کشش صوت در حروف مدی به میزان 6 حرکت را.................. گویند.

الف- توسط        ب-  قصد        ج-  طول        د-  هر 3 مورد

 

20- تمام حروف استعلاء بدون استثنا ................. می شود.

الف- ترقیق         ب-  ادغام         ج- تفخیم       د-  اخفا

 

21- قلقله به چه معناست؟

الف- آزاد و رها کردن             ب-  پست شدن              ج-  روی آوردن                د- میل به بلندی

 

22- ترقیق به چه معنی است ؟

الف -نازک و کم حجم ادا نمودن          ب - ضد تفخیم         ج - رقیق کردن         د- همه موارد

 

23-حروف والی چگونه حروفی اند؟

آلف-نوشته شده ولی خوانده نمیشود    ب-نه نوشته میشود نه خوانده میشود    ج-دراخربرخی کلمات می اید وخوانده نمیشود          د-در ذات حرف است

 

24-اشباع در لغت و اصطلاح به چه معناست؟

الف-سیرکردن-تبدیل صدای کشیده به کوتاه                             ب-سیرکردن-تبدیل صدای کوتاه به کشیده

ج-سیرکردن-حروفی که نوشته شود وخوانده نشود                     د-سکون سیرکردن 

 

25-اقلاب به چه معناست؟

آلف-دگرگونی-تبدیل کردن نون ساکن وتنوین به میم ساکن

ب-دگرگونی-تبدیل کردن نون ساکن وفتحه به میم ساکن

ج-مخفی کردن وپوشاندن-تبدیل کردن نون ساکن وتنوین به میم ساکن

د-مخفی کردن-تبدیل کردن نون ساکن وکسره به میم ساکن

26-حروف واسباب مد کدام گزینه است؟

الف-(الف.و.ی-همزه.کسره.فتحه )                                  ب-(الف.و.ء.همزه سکون تشدید )

ج-(الف.و.ی.همزه.سکون.تشدید)                                   د-(الف.و.ی.فتحه.ضمه.کسره)

 

27-قاریان وحافظان قرآن............و.................. می باشند

الف-اشرف ملت وحاملان اسلام                                   ب-اشرف امت وحاملان وپرچمدارن اسلام

ج-حاملان وپرچمداران اسلام                                       د-پرچمداران اسلام

 

 

28-مدٌ لین چیست؟

الف-2 حرف ساکن کنار هم                                                  ب-حروف تشدید دار وساکن کنار هم

ج-حروف صدادار وحروف ساکن کنار هم                            د- (واو ساکن ماقبل مفتوح و یاء ساکن ماقبل مفتوح حرف ساکن  واقع شود).

29-منشأ تحقق عمل صالح چيست؟                                                                                                   

الف- ايمان به خدا                                       ب- عمل صالح همراه با اخلاص باشد

ج- ايمان به روز رستاخيز                             د- گزينه الف و ج

 

30- بنا به فرموده امام صادق (ع) درهاي معصيت به وسيله چه چيزي بسته مي شود؟                                    

الف- استعاذه                                            ب- تسميه

ج- اخلاص                                              د- تدبر

 

31-حروف استفال واستعلاء به ترتيب.......و.......می شوند.  

الف-تغليظ-تفخيم                                     ب-ترقيق-تغليظ

ج- ترقيق-تفخيم                                     د-تفخيم-ترقيق

 

32-اقسام سکون کدامند؟

الف-ذاتی عارضی                                    ب-ذاتی ثبوتی

ج-ذاتی تکوینی                                      د-عارضی سلبی

 

33- «تزکیه » به چه معناست ؟

الف- پاک کردن و پاکیزه گردانیدن              ب- پاک کردن و خالص کردن

ج- سیر کردن                                            د -الف و ب

 

34-کدام یک از حروف زیر از حروف اطباق است؟

الف)ق                  ب) خ                         ج) ص                                     د) غ

 

35- کدامیک از گزینه های زیر، عاقبت یک جوان مومن که قرآن بخواند نیست؟

الف- قرآن در روز قیامت برای او سپری از آتش خواهد بود.

ب- قرآن با گوشت و خون او مخلوط می شود.

ج- خدواند، او را با پیامبران و سفیران بزرگوار خویش محشور می گرداند.

د- در روز قیامت، گناهان او مورد محاسبه قرار نمی گیرند.

 

36-کدام یک از گزینه های زیر، از آداب باطنی تلاوت سرچشمه می گیرند؟

الف- خواندن قرآن به صورت منظم و شمرده.            ب- قاری قرآن، باطهارت و با وضو باشد.

ج- خشوع در تلاوت.                                            د- تدبر در آیات قرآن کریم.

 

37- در قرآن کریم ، « خوف » در رابطه با چه گروهی مطرح نشده است؟

الف- کسانی که از عذاب آخرت می ترسند.

ب- اشخاصی که برای رضای خدا می جنگند.

ج- بیمناکان از خداوند.

د- اولیاء الله شهیدان مومنان پرهیزگاران.

 

38- از دید قرآن چند نوع سخن گفتن داریم ؟

الف-) قول سدید                ب - قول حسن                       ج - قول معروف                  د - همه موارد

 

39- انواع خشوع کدام است ؟

الف - خشوع قلب            ب - خشوع در نماز                      ج - خشوع اعضا و جوارح          د - الف و ج

 

40- کدام حروف همیشه تفخیم هستند؟

الف)استفال                    ب) راء و لام                               ج) استعلاء                                    د) قلقله

 

 

سوالات تشریحی :

 

1)          معنای لغوی مصیبت را بیان کنید و انواع مصیبت ها را بر اساس آیات قرآن بنویسید

 

2)          4 مورد از آداب تلاوت قرآن را نام ببرید.تاريخ : شنبه ۳ دی۱۳۹۰ | ۲۳:۲ بعد از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿1﴾ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿2﴾ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴿3﴾ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ﴿4﴾ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿5﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿6﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿7﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿8﴾ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿9﴾ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿10﴾ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿11﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿12﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿13﴾ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴿14﴾ هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿15﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿16﴾ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿17﴾ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى ﴿18﴾ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿19﴾ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ﴿20﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿21﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ﴿22﴾ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿23﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿24﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿25﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿26﴾ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا ﴿27﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿28﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿29﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿30﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا ﴿31﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿32﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿33﴾ فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴿34﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى ﴿35﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴿36﴾ فَأَمَّا مَن طَغَى ﴿37﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿38﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿39﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿40﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿41﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿42﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ﴿43﴾ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴿44﴾ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ﴿45﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿46﴾


مفاهيم درس هفتم:

خوف

خوف به معني ترس است. منظور از خوف در قرآن كريم، خودداري از گناهان و برگزيدن طاعت خداوند است.[1]

در قرآن كريم، «خوف» در رابطه با چند گروه مطرح شده است:

 1- اولياء الله، شهيدان، مؤمنان، پرهيزكاران، صالحان و نيكوكاران.[2]

مانند «...فَمَن تَبع هُداي فلا خوفٌ عليهم و لا هم يحزنون»[3]

كساني كه از هدايت من پيروي كنند، نه ترسي بر آنهاست و نه غمگين شوند، يعني زندگي سراسر اضطراب انسان در اين جهان پيوسته در ميان خوف و حزن است، ترس از آينده و اندوه بر گذشته. اما آنچه مي تواند انسان را به ثبات و آرامش برساند پيروي از پيام هاي هدايت الهي است.[4]

2- بيمناكان از خدا: «و لِمن خاف مقامُ ربّه جنّتان»[5]

و براي كسي كه از مقام پروردگارش بترسد باغ بهشتي است. در روايت از امام صادق(ع) است كه فرمود مقام ربّ آن است كه انسان بداند كه خدا او را مي بيند و آنچه مي گويد مي شنود و آنچه از خوب و بد مي كند مي داند.[6]

3- كساني كه از عذاب آخرت مي ترسند: «اِنَّ في ذلك لآيهً لِمَن خافَ عذاب الاخرهِ»[7]

در اين [عذاب دنيا] نشانه اي است براي كسي كه از عذاب آخرت مي ترسد.

4- شيطان: «انّما ذلكم الشيطانُ يخوّف اولياءَه فَلا تخافوهم و خافونِ اِنْ كنتم مؤمنين»[8]

اين شيطان است كه پيروان خود را (با سخنان و شايعات بي اساس) مي ترساند. از آن ها نترسيد و تنها از من بترسيد اگر ايمان داريد. و پيام آية شريفه اين است كه مؤمنان واقعي از ولايت شيطان دورند و لذا از غير خدا نمي ترسند.[9]

يعني وسوسه هاي هراس انگيز شيطان در نفوس تهي از ايمان مؤثر است. و منظور خداوند از اينكه فرمود از من بترسيد، رعايت اوامر، احكام و سنن الهي است.[10]


 

[1] - مفردات ص161.

[2] - دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي ج1 ص1022.

[3] - البقره/38.

[4] - پرتوي از قرآن ج1 ص135.

[5] - الرحمن/46 همچنين ن.ك: ابراهيم/14 و النازعات/40.

[6] - احسن الحديث ج10 ص492.

[7] - هود/103.

[8] - آل عمران/175.

[9] - تفسير نور ج2 ص203.

[10] - پرتويي از قرآن ج5 ص428.تاريخ : شنبه ۳ دی۱۳۹۰ | ۲۲:۵۹ بعد از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

وقف

 هر انسانی در هنگام سخن گفتن یا قرائت هر کتنی ناچار است برای تازه کردن نفس ، کلام خود را قطع کرده و پس از تجدید آن به سخن یا قرائت خود ادامه دهد. در قرائت قرآن ، قطع صدا جهت تجدید نفس برای ادامه قرائت را وقف گویند . در این درس شیوه ی وقف بر آخر کلمات مورد بررسی قرار می گیرد. انشاء الله در بخش تجوید قرائت با اقسام و علائم وقف آشنا خواهیم شد.

وقف در آخر کلمات به دو روش انجام می شود :

1- وقف به ابدال

2- وقف به اسکان


  وقف به ابدال

 

 ابدال به معنای تبدیل کردن حرفی به حرف دیگر می باشد ، وقف به ابدال در دو مورد می باشد :

1- در صورتی که حرف آخر کلمه تاء گرد (ة - ﺔ ) باشد دارای هر حرکتی که باشد در هنگام وقف تبدیل به هاء ساکن می شود .

مانند:

هُمَزَةٍکه خوانده می شودهُمَزَه
غَبَرَةٌکه خوانده می شودغَبَرَه
مُطَهَّرَةًکه خوانده می شودمُطَهَّرَه
البَرِیَّةَکه خوانده می شودالبَرِیَّه
القَارِعَةُکه خوانده می شودالقَارِعَه
فِی الحُطَمَةِکه خوانده می شودفِی الحُطَمَه

2- چنانچه حرف آخر کلمه دارای تنوین نصب (   ً )  باشد ، در هنگام وقف تنوین به الف مدی تبدیل می شود .

مانند :

کِتَابَاًکه خوانده می شودکِتَابَا
هُدَیًکه خوانده می شودهُدَی
جَزَاءًکه خوانده می شودجَزَاءَا
عَلِیمَاًکه خوانده می شودعَلِیمَا
مَاءًکه خوانده می شودمَاءا
عِشَاءًکه خوانده می شودعِشَاءا
مُسَمَّیًکه خوانده می شودمُسَمَّی


  وقف به اسکان

   

وقف به اسکان عبارت است از ساکن کردن حرف آخر کلمه در هنگام وقف . وقف به اسکان در صورتی است که حرف آخر کلمه دارای صداهای کوتاه ( فتحه،کسره،ضمه) یا دارای تنوین جر و یا تنوین رفع باشد .

سکون ایجاد شده برای وقف ، سکون عارضی نام دارد .

مانند :

عَابِدُونَ
کَافِرُونَ
کَالفَرَاشِ
بِالخَیرَاتِ
مَوَازِینُهُ
الرَّحِیمِ
لَخَبِیرِ
لَشَدِیدِ
مَجِیدٍ
مَأکُولٍ

در صورتی که حرف آخر کلمه مشدد باشد، در هنگام وقف ساکن می شود ولی تشدید آن باقی می ماند و نباید بدون تشدید خوانده شود .

مانند :

عَلَیَّ
فَطَلٌّ
الاَذَلُّ
عَدُ وٌّ
وَلِِیِّ
النَّبِیُّ

در صورتی که حرف آخر کلمه از حروف مدی باشد حرف ساکن در آخر کلمه در وقف ساکن ، باقی می ماند . وقف بدون تغییر بوده و حرف مدی به همان شکل باقی می ماند .

مانند :

زِلزَالَها
جَنَّتِی
اَ لَّا تَعُو لُوا
عَلَیهِم
مَاهِیَه
حُقَّت
مُدَّتتاريخ : شنبه ۳ دی۱۳۹۰ | ۲۲:۲۴ بعد از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿1﴾ أَن جَاءهُ الْأَعْمَى ﴿2﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ﴿3﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿4﴾ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ﴿5﴾ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿6﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ﴿7﴾ وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى ﴿8﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿9﴾ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿10﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿11﴾ فَمَن شَاء ذَكَرَهُ﴿12﴾ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿13﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿14﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿15﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿16﴾ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿17﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿18﴾ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿19﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿20﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿21﴾ ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ ﴿22﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴿23﴾ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿24﴾ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا ﴿25﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿26﴾ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿27﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿28﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿29﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿30﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿31﴾ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿32﴾ فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ ﴿33﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿34﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿35﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿36﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿37﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿38﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿39﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿40﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿41﴾ أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿42﴾


مفاهيم درس6 :

تزكيه نفس

تزكيه به معني پاك كردن و پاكيزه گردانيدن است.[1]

اين معني در قران كريم عمدتاً در ارتباط با تزكيه نفس و تطهير نفوس مردم به كار رفته است. تزكيه نفس در قرآن كريم در قالب چند موضوع مطرح شده است:

1- تزكيه نفس هدف از رسالت پيامبران است: «لَقَد مَنَّ اللهُ علي المؤمنين اذْ بَعَثَ فيهم رسولاً مِن اَنفسهم يتلوا عليهم آياتِهِ و يُزَّكيهِمْ و يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَهَ...»[2]

خداوند بر مومنان نعمت بزرگي بخشيد هنگامي كه در ميان آن ها، پيامبري از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آن ها بخواند و آن ها را پاك كند و كتاب و حكمت بياموزد.

يعني تزكيه و تعليم در رأس برنامه هاي انبياست.[3]

2- نتيجة تزكيه نفس به خود انسان باز مي گردد: «وَ مَن تزكّي فاِنّما يَتَزَّكي لِنفسه»[4]

هركسي پاكي پيشه كند نتيجه ي آن به خودش باز مي گردد. يعني خداوند از همگان بي نياز است و فايده ي تزكية نفس و تقوا به انسان باز مي گردد.[5]

3- تزكيه ي نفس عامل رستگاري است: «قَد افلح مَن تزكّي»[6]

به يقين كسي كه پاكي جست و خود را تزكيه كرد رستگار شد. منظور از تزكيه ي نفس چند چيز است: نخست پاك سازي روح از شرك، سپس پاك سازي دل از رذايل اخلاقي و نيز پاك سازي نفس از فجور و اعمال زشت و آراستن آن به زينت تقوي.[7]

4- تزكيه نفس بدون پيروي از شرع ممكن نيست: «قَد اَفْلَحَ الْمُومنُونَ. اَلَّذينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشِعونَ...»[8]

مؤمنان رستگار شدند. آن ها كه در نمازشان خشوع دارند...

در قرآن كريم در سه آيه، فلاح و رستگاري به طور حتمي و قطعي مطرح شده است. يكي همين آيه و ديگري آية «قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّاها» و ديگري آيه «قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَّكي»[9]

كه مقايسه اين سه آيه ارتباط ايمان، تزكيه نفس و عمل صالح را به خوبي معلوم مي كند.[10]


 

[1] - دائره المعارف لغات قرآن مجيد ج1 ص331.

[2] - آل عمران/ 164.

[3] - تفسير نور ج2 ص190.

[4] - الفاطر/ 18.

[5] - تفسير نمونه ج18 ص227.

[6] - الاعلي/ 14.

[7] - تفسير نمونه ج26 ص402.

[8] - المومنون/ 1و2.

[9] - الشمس/ 9.

[10] - الاعلي/ 14.تاريخ : شنبه ۳ دی۱۳۹۰ | ۲۲:۲۰ بعد از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

اشباع هاء ضمیر

   

اشباع :

 

 اشباع در لغت به معنای سیر کردن و در اصطلاح عبارت است از  تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده یا حرف مدی است . حرکت  هاء ضمیر در صورتی که حرف قبل از آن دارای صدای کوتاه باشد ،  اشباع  می شود .

هاء ضمیر در آخر کلمه می آید و معنای « او» و «آن » می دهد .

مانند : فِیهِ ( در آن )  و کِتَابُهُ ( کتاب او )

و نیز :

لَهُ مَقَالِیدُ - عِلمِه إلَّاکه خوانده می شودلَهوُ مَقَالِیدُ - عِلمِهی إلَّا

 

 

موارد عدم اشباع هاء ضمیر عبارت است از:

1- ماقبل آن ساکن باشد ،

 مانند :     مِنهُ  - اِلَیهِ

2- ما قبل آن یکی از حروف مدی باشد .

 مانند :    هَدَاهُ - کُلُوُهُ - فِیهِ

3- حرف ما بعد آن ساکن باشد .

 مانند :     لَهُ الحَمدُ

4- حرف مابعد آن مشدد باشد .

مانند :     لَهُ الدِّینُ  -  بِهِ الذِّینَ


التقاء ساکنین

   

در صورتی که دو حرف ساکن در کنار یکدیگر قرار گیرند ( به جز در هنگام وقف ) برای امکان تلفظ ، حرف ساکن اول مکسور می شود که این کسره را کسره ی عارضی می گویند .

یادسپاری :

لام تعریف در برخورد با حرف ساکن در عبارت ذیل ( حجرات / 11) پس از حذف همزه وصل در کلمه « اسم» ، حرف لام به جهت رفع برخورد دو ساکن مکسور خوانده می شود .

بِئسَ الِاسمُ الفُسُوقُکه خوانده می شود

بِئسَ لِسمُ الفُسُوقُ


تنوین در برخورد با ساکن

    

در تعریف تنوین خواندیم که « عبارت از نون ساکنی است که نوشته نشده ولی خوانده می شود » حال اگر بعد از تنوین ، حرف ساکن یا مشدد بیاید ، دو حرف ساکن نزد هم قرار خواهند گرفت . برای رفع التقاء ساکنین در این حالت ، تنوین به صورت نون مکسور خوانده می شود . مانند :

عَادًاالاُولَیکه خوانده می شودعَادن ِلاُولَی
بِرَحمَةٍ الدخُلُواکه خوانده می شودبِرَحمَتِن ِدخُلُوا
اِفکٌ افتَرَیهُکه خوانده می شوداِفکُنِ فتَرَیهُتاريخ : جمعه ۱۱ آذر۱۳۹۰ | ۹:۴۳ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

حروف گاهی نا خوانا

همزه وصل

همزه وصل در اول کلماتی می آید که با حرف ساکن یا مشدد آغاز شده باشند . بنابراین بعد از همزه وصل همیشه حرف ساکن یا مشدد قرار می گیرد . علامت همزه وصل در برخی قرآن ها صاد کوچکی است که روی همزه قرار می گیرد ( ٱ ) مانند :

وَاعلَم ذِی العَرشِ مَکِینٍ
وَاضرِب وَالصُّبحِ إِذَا تَنَفَّسَ
وَاذکُر اَلَّذِی خَلَقَ فَسَوَّی
مِنِ الکِتَابِ وَالَّیلِ إِذَا یَغشَی
قَالَ اخرُج وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَت
الجَوَارِ الکُنَّسِ

چون همزه وصل حرکت ندارد ، تعیین حرکت آن در ابتدای کلام به شرح زیر می باشد :

1- همزه وصل در ( ال ) همیشه مفتوح است .

مانند :

اَلشَّمسُ اَلوُحُوشُ
اَلقَمَر اَلبِحَارُ
اَلنُّجُومُ اَلجِبَالُ
اَلعِشَارُ اَلنُّفُوسُ

2- همزه وصل در اسم ها همیشه مکسور است .

مانند :

اِسمُ اِمَرَ اَ تَینِ
اِبنِ اِثنَانِ
اِبنَتَ اِثنَتَانِ
اِمرَ اَ اِثنَینِ
اِمرَ اَ ة اِثنَتَینِ


حروف مدی نزد همزه وصل

در صورتی که بعد از حروف مدی ( ا - و - ی ) همزه وصل قرار گیرد ، چون حرف بعد از همزه وصل ساکن یا مشدد می باشد حرف مدی خوانده نمی شود . مانند :

فَمَااستَقَامُوا
فِی الکِتابَ
ذُوالجَلالِ


لام تعریف ( ال) نزد حروف شمسی

حرف لام تعریف نزد حروف شمسی نا خوانا است . حروف شمسی شامل چهارده حرف است که عبارتند از :

( ت - ث - د - ذ - ر- ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ل - ن )

مانند :

التَّکَاثُرُ السَّمَاءُ
الثَّمَرَاتِ الشَّمسُ
الدِّینِ الصّابِریِنَ
الذِّکرُ الضَّالِّینَ
الرَّاکِعِینَ الطُّورُ
الزَّیتُونّ النَّاسُتاريخ : جمعه ۱۱ آذر۱۳۹۰ | ۹:۱۳ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿1﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴿2﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿3﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿4﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿5﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿6﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿7﴾ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ﴿8﴾ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ﴿9﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿10﴾ وَإِذَا السَّمَاء كُشِطَتْ ﴿11﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿12﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿13﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿14﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿15﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿16﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿17﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿18﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿19﴾ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿20﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿21﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿22﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿23﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿24﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿25﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿26﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿27﴾ لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿28﴾ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿29﴾

مفاهيم درس5:

اخلاص

اخلاص يعني پاك كردن، خالص كردن.[1]

اين واژه كه بر پاكي و صفا دلالت مي كند در قرآن كريم در ارتباط با چند چيز مطرح شده است:

1- در رابطه با خداوند: «... و هوَ ربُّنا و ربُكم و لنا اَعمالُنا و لكم اعمالكم و نَحنُ له مخلصون»[2]

او پروردگار ما و شماست و اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آنِ شماست و ما او را با اخلاص پرستش مي كنيم. اين آيه بيان مي كند كه روح دين خدا، ايمان به توحيد و ربوبيت مطلق و اخلاص عمل براي او است.[3]

2- در رابطه با دين خداوند: «ألا للهِ الدّينُ الْخالِص»[4]

آگاه باشيد كه دين خالص از آن خداست.

منظور از دين خالص و اخلاص دين براي خدا، اين است كه انسان در دين تنها به خدا توجه كند و غير او را نخواند.[5]

و آنچه را خدا مي پذيرد، تنها دين خالص است و تنها تسليم بي قيد و شرط در برابر فرمان اوست و هر گونه شرك و ريا و آميختن قوانين الهي به غير آن، مردود است.[6]

3- در رابطه با پيامبران: «قُلِ اللهَ اَعْبُدُ مخلِصاً لهُ ديِني»[7]

بگو من تنها خدا را مي پرستم در حاليكه دينم را براي او خالص مي كنم. پيام آية شريفه اين است كه يكتاپرستي و اخلاص براي خدا برجسته ترين سخن پيامبران است.[8]

4- در رابطه با شيطان: «قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغوِيِنَّهُمْ اَجْمعينَ اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمْ الْمُخلَصينَ»[9]

شيطان گفت:

به عزتت سوگند، همة آنان را گمراه خواهم كرد مگر بندگان خالص تو را. يعني شيطان فقط بر مخلصين نمي تواند سلطه و غلبه پيدا كند.[10][1] - دائره المعارف لغات قرآن مجيد ج1، ص227.

[2] - البقره/139.

[3] - پرتوي از قرآن ج1 ص321.

[4] - الزمر/3.

[5] - دانشنامة قرآن و قرآن پژوهي ج1 ص168.

[6] - تفسير نمونه چ19 ص365.

[7] - الزمر/ 14.

[8] - تفسير نمونه ج10 ص153.

[9] - ص/82-83.

[10] - دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي ج1 ص168.تاريخ : یکشنبه ۲۹ آبان۱۳۹۰ | ۲۲:۳۷ بعد از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿1﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿2﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿3﴾ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿4﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿5﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿6﴾ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿7﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿8﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿9﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿10﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿11﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿12﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿13﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿14﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿15﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿16﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿17﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿18﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿19﴾ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿20﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿21﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿22﴾


مفاهيم درس4 :

أبرار

«بِرّ» (به كسر باء) در زبان عربي به معني نيكي گسترده است[1]

و «برّ» (به فتح باء) به معني نيكوكار است، كه جمع آن «اَبرار» است.[2]

در آيات قرآن كريم منظور از «برّ» و نيكي، تقواي الهي و تسليم در برابر اوامر و نواهي الهي و التزام بر دين خداست زيرا خداوند فرموده است: «ولكنّ البرَّ مَن آمَنَ باللهِ واليومِ الاخِرِ و الملائكه والكتابِ والنبيين و آتي المالُ علي حُبّه... وَ اَقامَ الصّلوهَ و آتَي الزكوهَ والموفونَ بعهدهم اذا عاهَدوا والصابرين في البأساء و الضرّاءِ و حينّ الْبَأسِ اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقون»[3]

بلكه نيكي (و نيكوكار) كسي است كه به خدا و روز رستاخيز و فرشتگان و كتاب (آسماني) و پيامبران ايمان آورده و اموال خود را با همة علاقه اي كه به آن دارد انفاق مي كند و نماز را برپا مي دارد و زكات را مي پردازد و به عهد وفا مي كند و در برابر محروميت ها و بيماري ها و در ميدان جنگ استقامت به خرج مي دهد. اينها كساني هستند كه راست مي گويند و (گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است) و اينها پرهيزكارانند.

از اين قرآن كريم به ياري يكديگر در نيكوكاري و تقوا فرمان داده[4]

و نيكان و نيكوكاران را به پاداش نيك نويد داده است: «... و ما عند اللهِ خيرُ للاَبرار»[5]

و آنچه در نزد خداست، براي نيكان بهتر است. اين پاداش برتر از پاداش هاي بهشتي است و مقامي برتر است كه همان مقام قرب و مشاهده جمال و عظمت است.[6][1] - قاموس قرآن ج14، ص180.

[2] - دانشنامه قرآن و قرآن پژوهشي، ج1، ص363.

[3] - البقره/177.

[4] - المائده/2.

[5] - آل عمران/198.

[6] - پرتوي از قرآن/ ج5 ص462.تاريخ : یکشنبه ۲۹ آبان۱۳۹۰ | ۲۲:۳۴ بعد از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

حروف ناخوانا

در قرآن کریم حروفی وجود دارد که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند . این حروف عبارتند از : ( واو - الف - لام - میم ) که به حروف والی مشهور شده اند. در قرآن کریم فقط همین چهار حرف نا خوانا شناخته شده اند.

حروف ناخوانا به دو گروه تقسیم می شوند :

1- حروف همیشه ناخوانا .

2- حروف گاهی ناخوانا .

حروف همیشه ناخوانا

الف- پایه همزه

گاهی حروف « و ، ا ، ی » پایه برای همزه قرار می گیرند که در این صورت فقط همزه خوانده شده و حروف پایه نا خوانا می باشند .

مانند :

یَأتِی
فَتَأتُونَ
شَأنِهِم
اَنبِئهُم
لَئِن
یُؤَخِّرَ

یاد سپاری

در این گونه موارد چنانچه همزه مکسور باشد به همراه حرکت کسره در زیر حرف پایه نوشته می شود . مانند: لَئِن - اَئِمَّةً - بَارِئِکُم - اللّؤلؤِ

در برخی قرآن ها با قرار دادن حرکت یا سکون روی الف نیازی به قرار دادن شکل همزه روی الف ندیده اند.


پایه و کرسی الف مدی

دو حرف «و» و «ی» پایه برای الف مدی قرار می گیرند که در این صورت به جای دو حرف واو و یاء ، الف مدی خوانده می شود .

مانند :

زَکَوةَ که خوانده می شود زَکَاة
کَمِشکَوةِ که خوانده می شود کَمِشکَاةِ
یَتَزَکَّی که خوانده می شود یَتَزَکَّا
فُرَادَی که خوانده می شود فُرَادَا
أ ُسَارَی که خوانده می شود أ ُسَارَا
نَرَیکَ که خوانده می شود نَرَاکَ
اَدرَیکَ که خوانده می شود اَدرَاکَ
هُدَیهَا که خوانده می شود هُدَاهَا
بَنَیها که خوانده می شود بَنَاها
مُرسَیهَا که خوانده می شود

مُرسَاهَا

یاد سپاری:

در مورد پایه همزه و الف مدی چنانچه همزه و الف پایه نوشته شوند ، واو و الف و یاء قبل یا بعد از آن خوانده می شود.

مانند:

جَاءُ وهَا مَسئُولاً شَی ءٌالف بعد از واو

الف جمع در آخر کلمه و بعد از واو جمع می آید و خوانده نمی شود .

مانند

ء امَنوا کَفَرُوا کُبِتُوا

در برخی موارد حرف واو در آخر کلمه واو جمع نبوده یا نا خواناست ولی الف نا خوانا بعد از آن آمده است .

مانند: اَشکُوا یَتلُوا نَبلُوا تَدعُوا

یاد سپاری :

1- گاهی بعد از واو جمع ، الف ناخوانا نیامده است :

مانند: فَاوُو بَاءُو عَتَو سَعَو

2- الف بعد از واو در کلمه « ذَوَا » خوانده می شود .تاريخ : یکشنبه ۱۵ آبان۱۳۹۰ | ۰:۸ قبل از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

علامت سکون


سکون

سكون ضد حركت است و حرفي را كه هيچگونه حركتي (اعم از كوتاه و كشيده ) نداشته باشد ساكن نامند .

حرف ساكن هميشه به كمك حرف متحرك پيش از خود با يك بخش خوانده مي شود .

نشانه ي سكون :

براي نشان دادن حرف ساكن از نشانه (  ) استفاده مي شود . در بعضي از قرآن ها نشانه ي ساكن به صورت ( ْ ) دايره يا صفر آمده است . حرف ساكن در زبان فارسي نياز به نشانه ي سكون ندارد و بدون نشانه هم قابل خواندن است .

مثال :

مَنْ
لَمْ
كَمْ
اِنْ
قُلْعلامت تشدید


اگر دو حرف مثل هم در یک کلمه کنار یکدیگر قرار گیرند، چنانچه حرف اول دارای حرکت نباشد ، آن را حذف کرده و به

جای آن روی حرف دوم نشانه تشدید ( ّ )

قرار می گیرد . بنابراین در حرف مشدد یک حرف ساکن نهفته است و مانند هر حرف ساکن به کمک حرف متحرک قبل از خود محکم و با شدت خوانده می شود. مثال:

کَف فَ کَفَّ
مَس سَ مَسَّ
مَد دَ مَدَّ
رَب بِ رَبِّ
کُل لِ کُلِّ
فک کُ فَکُّعلامت تنوین

تنوین نشان ی نون ساکن زائدی است که در آخر برخی کلمات می آید ، نوشته نشده ولی خوانده می شود . نشانه تنوین به صورت تکرار حرکت فتحه و کسره و ضمه می باشد.

تنوین بر 3 قسم است :

1- تنوین نصب

2- تنوین جَرّ

3- تنوین رفع

یاد سپاری :

بعد از تنوین نصب غالباً الف نا خوانا و گاهی یاء نا خوانا می آید .

مانند : کِتَاباً --- هُدیً مگر در دو مورد :

1- تنوین نصب روی تاء گرد باشد ،

مانند : هَامِدَةً ---- لُجَّةً

2- تنوین نصب روی همزه بعد از الف قدیمی باشد .

مانند : جَزاءً --- ماءً ---- نَساءً

تمرین

نوشته می شود خوانده می شود صوت
اَمَداً اَمَدا
حَسَدَاً حَسَدَا
بلَدََاً بلَدََا
لُبَدَاً لُبَدَا
مُلکَاً مُلکَا


تاريخ : چهارشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۰ | ۲۲:۳۱ بعد از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

 

 

با سلام مقدم همه شما عزیزان را در کلاس آشنایی با قرآن کریم گرامی میدارم .از اینکه در این نیمسال تحصیلی در خدمت شما هستم خوشحالم امیدوارم با عزم و جدیت بتوانیم حد اکثر بهره برداری از این اوقات را داشته باشیم برادران و خواهران گرامی لطفا در تمامی مراحل کلاس با این وبلاگ ارتباط داشته باشید تا مشکلات کمتری در مسیر تعلیم قرآن کریم داشته باشید .

با تشکر ارادتمند شما

معینی

 

آشنایی با آیین نامه درس آشنایی با قرآن کریم

1-    عنوان درس :

آشنایی با قرآن کریم که شامل دو بخش است :

الف – قرائت و روان خوانی قرآن کریم .

ب – مفاهیم و معارف قرآن کریم .

 

2-    تعداد واحد :

یک واحد درسی که در 16 جلسه 2 ساعته برگزار خواهد شد .( استاد این درس با توجه به نیاز دانشجویان جلسات را میان دو محور درس یعنی قرائت و مفاهیم تقسیم می نماید. )

 

3-    منبع درس :

کتاب تالیف شده توسط معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ( مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت)

 این کتاب در کتاب فروشی علم و صنعت مجاور دانشگاه از آقای اربابی تهیه گردد .

 

4-    نحوه ارزیابی درس :

نمره درس بر مبنای 20- 0 ارزیابی می گردد .

 

توجه :

-        حداقل نمره قبولی در این درس 12 است .

-        چنانچه نمره دانشجو کمتر از 12 باشد، بایستی در نیمسال بعد درس را مجددا انتخاب و بگذراند.

-        نمره این درس در معدل نیمسال محاسبه می شود اما در سقف واحد های مجاز محاسبه نمی گردد.

-        برای این در شهریه ثابت و متغیر دریافت نمی شود ، اما چنانچه دانشجو نمره قبولی کسب نکند برای انتخاب مجدد آن شهریه 5/0 واحد نظری دریافت می شود .

 

توجه توجه :

ارائه نظر در قسمت نظرات وبلاگ با درج نام و نام خانوادگی و روز و ساعت کلاس به منزله فعالیت کلاسی تلقی می گردد و در ارزیابی موثر خواهد بود . 

 

با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزانادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۰ | ۲۲:۲۸ بعد از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

سوره مبارکه تین

﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿1﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿2﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿3﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿4﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿5﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿6﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿7﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴿8﴾

 

مفاهيم درس دوم:

وجوه اعجاز قرآن

اثبات و تصديق معارف الهي همچون توحيد، نيازمند برهان و استدلال است اما اثبات رسالت و تصديق پيامبري نيازمند ارايه معجزه است.[1]

از اين رو هر يك از پيامبران به تناسب زمان خود، معجزاتي ارايه كرده اند. از آنجا كه پيامبر اسلام(ص) براي هدايت همه ي انسان ها تا روز قيامت، مبعوث شدند، معجزه اي جاودان و پايدار ارايه نمودند.[2]

متفكرين اسلامي وجوه متعددي را براي اعجاز قرآن برشمرده اند كه از ميان آنان به دو وجه اشاره مي شود:

1- اعجاز در پيشگويي: قرآن مشتمل بر اخباري است كه با گذر زمان صحت آن ها معلوم شده است. مانند پيشگويي شكست مشركين در جنگ بدر: «اَم يَقُولونَ نَحنُ جميِعٌ مُنتَصِرُ. سَيُهْزَمُ الجمعُ و يُولّون الدُّبُرَ»[3]

يا مي گويند ما جماعتي متحد و نيرومند و پيروزيم؟ (ولي بدانند) كه به زودي جمعشان شكست مي خورد و پا به فرار مي گذارند.

2- اعجاز علمي: قرآن كريم به بيان مطالب علمي شگفت انگيزي مبادرت نموده كه در زمان نزول قرآن، آگاهي به آن ها جز از طريق وحي ممكن نبوده است مانند بيان قانون جاذبه زمين: «اللهُ الَّذي رَفَعَ السَّمواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَونَها»[4]

خدا همان كسي است كه آسمان ها را، بدون ستون هايي كه براي شما ديدني باشد، برافراشت.

مفهوم آيه اين است كه ستون هايي نامرئي وجود دارد[5]

چنانكه امام رضا(ع) فرموده اند: در آنجا ستون هايي است كه ديده نمي شوند[6]

كه اين ستون هاي نامرئي به نيروي جاذبه تطبيق مي شود.

برخي ديگر از مصاديق اعجاز علمي قرآن عبارتند از:

قانون زوجيت[7]،

حركت كره زمين[8]،

لقاح بادها[9]

و حركت كرات در مدار[10].[1] - الميزان ج1، 85.

[2] - اعجاز قرآن ص28.

[3] - القمر/ 44- 45.

[4] - الرعد/ 2.

[5] - تفسير احسن الحديث ج5 ص199.

[6] - نورالثقلين ج2 ص480.

[7] - الذاريات/ 49 و الرعد/3.

[8] - النمل/ 89.

[9] - الحجر/ 22.

[10] - الفرقان/ 54.تاريخ : چهارشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۰ | ۲۲:۲۲ بعد از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

صامت ها :

الفباي زبان عربي از 28 حرف تشكيل مي شود كه به آنها صامت نیز گفته می شود. هر حرف ، شكل ، نام و تلفظ ويژه ي خود را داراست.

یاد سپاری 1

از ميان حروف عربي تنها تلفظ ده حرف با زبان فارسي تفاوت دارد و آن حروف عبارتند از : ( ث،ح ، ص، ض ، ط، ظ ، ع ، غ ، و ) كه در بحث تلفظ صحیح حروف به بيان چگونگي تلفظ آنها خواهيم پرداخت.

يادسپاری 2

اسامي حروفي كه به همزه ختم شده است ، چنانچه به تنهایی خوانده شوند، براي سهولت در قرائت، همزه ی آنها تلفظ نمي شود و در صورتی که به کلمه ی بعد از خود اضافه شوند همزه ی آنها خوانده می شود . مانند: تاء تأنیث ، هاء ضمیر ، یاء متکلم .

یاد سپاری 3 :

اولين حرف از الفباي زبان عربي ، الف مي باشد كه خود بر دو گونه است :

1- الف حركت پذير كه نام ديگر آن همزه است .

2- الف حركت نا پذير كه همان الف مدي يا صداي كشيده مي باشد .

نکته مهم :

آنچه در بخش صامت ها وجود دارد، همزه است و الف مدي يكي از مصوت ها است كه در جاي خود بيان خواهد شد.

 

شکل و نام الفبای عربی عبارتند از :

رديف

شكل حروف

نام حروف

رديف

شكل حروف

نام حروف

1

ا

الف

15

ض

ضاد

2

ب

باء

16

ط

طاء

3

ت

تاء

17

ظ

ظاء

4

ث

ثاء

18

ع

عين

5

ج

جيم

19

غ

غين

6

ح

حاء

20

ف

فاء

7

خ

خاء

21

ق

قاف

8

د

دال

22

ك

كاف

9

ذ

ذال

23

ل

لام

10

ر

راء

24

م

ميم

11

ز

زاء (زاي)

25

ن

نون

12

س

سين

26

و

واو

13

ش

شين

27

ه

هاء

14

ص

صاد

28

ي

ياء

 حروف مقطعه

حروف مقطعه که رمزی میان خدا و پیامبرش می باشد در ابتدای 29 سوره از قرآن آمده است. این حروف هر کدام  جدا جدا و با نام عربیشان  خوانده مي شوند .

حروفی که به همزه ختم می شوند در حروف مقطعه نیز همزه ی آنها خوانده نمی شود. مانند :

باء که خوانده می شود  :  با

              حروف مقطعه بدون تكرار 14 حرف و عبارت است  از :

( ا، ح ، ر ، س ، ص ، ط ، ع ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، هـ ، ي )

که برای سهولت فراگیری در عبارات ذیل گرد آمده است:

               1- صِرَاطُ عَلِیّ ٍ حَقٌّ نُمسِکُهُ

               2- نَصُّ حَکِیمٍ قَاطِعٍ لَهُ سِرٌّ

نوشته می شود

خوانده می شود

نام سوره

صوت

ق

قاف

ق

ص

صاد

ص

ن

نون

القلم

یس

یا سین

یس

طس

طا سین

نمل

حم

حا میم

غافر،فصلت،زخرف،دخان،جاثیه،احقاف

طه

طا ها

طه

الم

الف لام میم

بقره،ال عمران،عنکبوت،روم،لقمان،سجده

الر

الف لام را

یونس،هود،یوسف،ابراهیم،حجر

طسم

طا سین میم

شعراء ، قصص

المر

الف لام میم را

رعد

المص

الف لام میم صاد

اعراف

حم عسق

حا میم عین سین قاف

شوری

کهیعص

کاف ها یا عین صاد

مریم

 

 

 

 

مصوت ها:

صدا ها در زبان عربی مصوت نامیده می شوند.

صدا ها در زبان عربی و قرآن به صدا های کوتاه و کشیده تقسیم می شوند. صدا های کوتاه را (حرکات) و صدا های کشیده را (حروف مدی ) می نامند. صدا های کوتاه

 یا حرکات شامل : فتحه ( ) و کسره (  ِ)و ضمه ( ) بوده و صدا های کشیده شامل :

                    الف مدی (آ) و یاء مدی (ای) و       واو مدی (او ) می باشد .

 

 

فتحه

صدای فتحه در زبان عربی و قرآن همانند صدای ( اَ ) در زبان فارسی است . البته کوتاه و بدون کشش . مانند:

کَ

تَ

بَ

 

کَتَبَ

سَ

جَ

دَ

 

سَجَدَ

کَ

شَ

فَ

 

کَشَفَ

نَ

زَ

لَ

 

نَزَلَ

بَ

دَ

اَ

 

بَدَاَ

سَ

اَ

لَ

کَ

سَاَلَکَ

 

الف مدی

در صورتی که صدای فتحه کشش و امتداد یابد از آن الف مدی تولید می شود . مانند :

قَتَلَ = قَاتَلَ

مَلِکِ = مَالِکِ

فَکِهِینَ = فَاکِهِینَ

یادسپاری 1و2

1- همان گونه که گفته شد الف مدی از کشش و امتداد صدای فتحه به وجود می آید . بنابراین در هنگام تلفظ آن دهان به صورت افقی باز شده و صدای الف نازک و کم حجم شنیده می شود ولی چنانچه الف مدی بعد از حروف ( خ ، ر ، ض ، ط ، ظ ، غ ، ق ) قرار گیرد در هنگام تلفظ آن دهان به صورت عمودی باز شده و صدای الف مدی درشت و پر حجم شنیده می شود مانند:

خَا

در

 « اَخَانَا »

رَا 

در

 « اَرَادَ  »

قَا

در

«فَقَالَ  »

            

2- در برخی کلمات الف مدی به صورت کوچک نوشته می شود که با موارد بالا تفاوت ندارد. مانند :

اِلهَ

ملِکِ

هذَا

 

ضمه

صدای ضمه در زبان عربی با صدای  ( اُ ) در فارسی تفاوت دارد . صدای ضمه در زبان عربی مانند صدای  ( او ) در زبان فارسی  است ، البته کوتاه و بدون کشش مانند :

کُتُبُ  -   رُسُلُ  -  نُزُلُ

   

  واو مدی

چنانچه صدای ضمه کشش و امتداد یابد از آن واو مدی تولید می شود . مانند:

اُوتُو

تُوبُو

رَسُولُ

یُوفُونَ

دَاوُودَ

یَتُوبُونَ

فَسَیَقُولُونَ

فَلَاتَلُومُونِی

   

کسره

صدای کسره در زبان عربی و قرآن با صدای ( اِ ) در زبان فارسی تفاوت دارد . صدای کسره در زبان عربی مانند صدای (ای) در زبان فارسی است، البته کوتاه و بدون کشش مانند :

اِبِلِ

 

  

یاء مدی

چنانچه صدای کشش کسره امتداد یابد از آن یاء مدی تولید می شود . مانند :

سِینِینَ

مَدِینِینَ

سَبِیِلِتاريخ : جمعه ۱۵ مهر۱۳۹۰ | ۱۲:۵۵ بعد از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني

آيه : الحمدلله ربّ العالمين

«ستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانيان است.»

مفاهيم درس اول:

گسترش فرهنگ شكرگزاري...ادامه مطلب
تاريخ : جمعه ۱۵ مهر۱۳۹۰ | ۱۲:۳۹ بعد از ظهر | نويسنده : محمد داود معيني
دانشجويان گرامي لطفا مطالب درس را در ادامه مطلب مطالعه نماييد . متشكرم معيني 


دانشجويان گرامي ارائه نظر به منزله حضور در كلاس مي باشد .

لطفا نام و نام خانوادگي و مشخصه كلاس و ساعت و روز كلاس را بنويسيد.

متشكرم 

معينيادامه مطلب